Quy chế khen thưởng

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Toàn văn

            Tổng công ty Sông đà                              Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa Việt nam

     Công ty cp Thanh hoa sông đà                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     --------                                                                      ---o0o---

 

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 77 ngày 19 tháng 12 năm 2006

của HĐQT Công ty CP Thanh Hoa-Sông Đà)

 

 

Chương I

Những quy định chung

Điều 1: Quy chế khen thưởng quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục xét khen thưởng.

Điều 2: Quy chế này áp dụng đối với các tập thể, đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của Công ty đề ra.

Điều 3: Nguyên tắc khen thưởng:

3.1 Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.

3.2 Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

3.3 Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

 

Chương II

Đối tượng, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn khen thưởng

 

Điều 4: Đối tượng khen thưởng:

- Tất cả CBCNV, các Xí nghiệp, Chi nhánh..., trực thuộc, các Công ty cổ phần, các công ty liên doanh, các tập thể trong Công ty có thành tích suất sắc trong năm, đạt được tiêu chuẩn khen thưởng quy định đều được xét thưởng.

Điều 5: Danh hiệu thi đua:

Danh hiệu thi đua gồm:

- Danh hiệu thi đua đối với đơn vị, tập thể.

- Danh hiệu thi đua đối với cá nhân.

Điều 6: Tiêu chuẩn danh hiệu khen thưởng cấp Công ty khen thưởng:

6.1 - Đơn vị đạt danh hiệu suất sắc toàn diện:

- Các chỉ tiêu về doanh thu, giá trị sản lượng của đơn vị phải đạt hoặc vượt so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận thực hiện   = 100%  so với kế hoạch năm.

- Thu nhập b/q đầu người đi làm hàng tháng đạt hoặc vượt kế hoạch năm.

- Tập thể đơn vị đoàn kêt, ổn định, không để khiếu nại, tố cáo kéo dài và vượt cấp.

- Không có vụ việc tham nhũng và lãng phí xảy ra tại đơn vị.

- Công tác Đảng, hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt tiêu chuẩn đơn vị khá trở lên.

6.2 - Đơn vị đạt danh hiệu suất sắc từng mặt:

- Đơn vị đạt lợi nhuận cao nhất.

- Đơn vị phát triển thị trường và doanh thu cao nhất.

- Đơn vị duy trì tốt phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, đào tạo bồi dưỡng kèm cặp tay nghề cho công nhân.

- Đơn vị tổ chức được nhiều phong trào thi đua có hiệu quả.

 

6.3 - Danh hiệu - Tập thể lao động xuất sắc - được xếp tặng cho tập thể (cửa hàng, phòng, ban, tổ công tác) đạt tiêu chuẩn sau:

- Sáng tạo vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm.

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

- Có 90% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu ‘Lao động Tiên tiến’.

- Có cá nhân đạt danh hiệu ‘Chiến sĩ Thi đua’.

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Trong năm không để xảy ra vụ tai nạn trầm trọng nào.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành các chủ trương chính sách của Đản, và các quy định, nội quy của đơn vị.

- Thực hiện tốt các điều khoản cam kết trong thoả ước lao động tập thể.

- Không có vụ việc tham nhũng và lãng phí xảy ra tại đơn vị.

6.4 Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và chuyên môn được giao.

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu ‘Lao động tiên tiến’.

- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định, nội quy của đơn vị.

6.5  Xét tặng danh hiệu Giám đốc Xí nghiệp giỏi:

a) Đối tượng xét chọn:

- Giám đốc Xí nghiệp, Giám đốc Chi nhánh.

b) Tiêu chuẩn xét công nhận:

- Trực tiếp quản lý đơn vị  có từ 30 công nhân trở lên. Thu nhập bình quân người/tháng từ 1.200.000đ, đạt hoặc vượt mức kế hoạch năm và không dưới 1,2 triệu đồng.

- Các chỉ tiêu doanh thu, giá trị sản xuất của doanh nghiệp phải vượt kế hoạch năm và phải đạt mức tăng trưởng chung của Công ty.

- Dự kiến mức lợi nhuận: Có mức lợi nhuận = kế hoạch.

- Hoàn thành nghĩa vụ trích nộp các chế độ đối với ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động.

- Tập thể đoàn kết, ổn định, không có đơn thư khiếu nại, tổ cáo kéo dài và vượt cấp.

- Đơn vị chấp hành đúng chính sách và pháp luật về quản lý kinh tế, không để xảy ra tình trạng tham nhũng và lãng phí.

- Các tổ chức Đảng bộ, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phải đạt tiêu chuẩn là các đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

- Bản thân và gia đình hoàn thành tốt các chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước và của đơn vị.

6.6  Xét tặng danh hiệu Cán bộ quản lý giỏi:

a) Đối tượng xét chọn:

- Các thành viên HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty, các Phó TGĐ Công ty.

- Giám đốc, Phó Giám đốc các Xí nghiệp.

- Trưởng, Phó các phòng chức năng Công ty và cấp tương đương của tổ chức đoàn thể.

- Phó Giám đốc các Công ty cổ phần, Xí nghiệp, Chi nhánh.

b) Tiêu chuẩn xét công nhận:

b.1 - Đối với cán bộ quản lý thuộc cấp Công ty:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm.

- Có ý thức trách nhiệm cao trước mọi công việc của tập thể.

- Có công sức đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của đơn vị.

- Có sáng kiến và các giải pháp, biện pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị, cho Công ty.

- Tập thể do cá nhân phụ trách đoàn kết, ổn định và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Bản thân và gia đình hoàn thành tốt các chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước và của đơn vị.

- Có đạo đức và lối sống lành mạnh.

6.7  Danh hiệu Lao động giỏi:

a) Đối tượng: Là cán bộ công nhân viên bao gồm: Chuyên viên kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật có thành tích xuât sắc trong lao động, sản xuất và công tác.

c) Tiêu chuẩn xét công nhận:

- Giỏi về chuyên môn, nghiệp vu, giỏi về tay nghề, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất, chất lượng tốt, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật mới vào trong công tác và sản xuất.

- Tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, chính trị, văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, phong trào thi đua trong đơn vị.

6.8 Danh hiệu Lao động tiên tiến:

a) Đối tượng: là cán bộ, công nhân viên chức trong Công ty có thành tích trong lao động SX, kinh doanh, công tác.

c) Tiêu chuẩn:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất và chất lượng cao.

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có đạo đức lối sống lành mạnh.

Điều 7: Tiêu chuẩn danh hiệu khen thưởng cấp Tổng công ty thực hiện theo Quy chế khen thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm.... ban hành kèm theo Quyết định số 530 TCT/HĐQT ngày 27/9/2004 của HĐQT Tổng công ry.

Điều 8: Tiêu chuẩn các danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp ngành, Chiến sỹ thi đua toàn quốc tiêu chuẩn xét tặng các Huân, Huy chương, các danh hiệu Vinh dự Nhà nước... thực hiện theo Luật khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt nam.

 

Chương III

Hình thức và phân cấp khen thưởng

 

Điều 9: Hình thức khen thưởng:

9.1  Tặng giấy khen của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo hiện vật cho các đơn vị trực thuộc đạt được tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện trong năm (xếp thứ tự nhất, nhì, ba, Điều 6, mục 6.1)

9.2  Tặng giấy khen của TGĐ Công ty kèm theo hiện vật cho các đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc từng mặt trong năm (theo tiêu chuẩn tại Điều 6, mục 6.2, 6.3, 6.4).

9.3  Tặng giấy khen của HĐQT Công ty kèm theo hiện vật cho các cá nhân đạt danh hiệu tại Điều 6, mục 6.5, 6.6. Tặng giấy khen của Tổng giám đốc Công ty kèm theo hiện vật cho các cá nhân đạt các danh hiệu tại Điều 6, mục 6.7.

Điều 10: Mức khen thưởng các danh hiệu hàng năm do Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD trong năm nhưng không vượt quá các mức quy định như sau:

- Đơn vị đạt danh hiệu: xuất sắc toàn diện:                        = 2.000.000 đồng.

- Đơn vị đạt danh hiệu: xuắt sắc từng mặt:                          = 1.000.000 đồng.

- Tập thể đạt danh hiệu ‘Tập thể lao động xuất sắc’:      = 1.000.000 đồng.

- Tập thể đạt danh hiệu ‘Tập thể lao động tiên tiến’:      =   800.000 đồng

- Cá nhân đạt danh hiệu ‘Giám đốc doanh nghiệp giỏi’: = 1.000.000 đồng

- Cá nhân đạt danh hiệu ‘Cán bộ quản lý giỏi’:        = 1.000.000 đồng.

- Cá nhân đạt danh hiệu ‘Lao động giỏi’:                =   800.000 đồng.

- Cá nhân đạt danh hiệu ‘Lao động tiên tiến’:          =    300.000 đồng.

Điều 11: Phân cấp khen thưởng:

11.1 - Đối vơí đơn vị trực thuộc:

- Hàng năm, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong đơn vị để xem xét, đề nghị Công ty xét khen thưởng (theo luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và Quy chế khen thưởng của Công ty).

11.2 - Đối với Công ty:

- Hàng năm, căn cứ vào đề nghị của các đơn vị trực thuộc làm cơ sở để Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty xét trình lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

- Trường hợp nếu xét thấy tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, toàn diện Công ty sẽ tiến hành xét duyệt đề nghị lên cấp trên xét khen thưởng.

Điều 12: Quy định thời gian xét khen thưởng:

- Công ty sẽ tiến hành xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất trong năm vào đợt tổng kết cuối năm.

- Công ty xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo phong trào thi đua đã phát động vào dịp sơ kết, tổngkết phong trào.

Điều 13: Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện và xuất sắc từng mặt gồm 01 bản báo cáo thành tích, tờ trình của Giám đốc đơn vị (có nhận xét của Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên)/

- Hồ sơ đề nghị Công ty xét tặng danh hiệu ‘Giám đốc Xí nghiệp giỏi’, ‘Cán bộ quản lý giỏi’, ‘Lao động giỏi’ gồm các bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân và tờ trình của Giám đốc đơn vị (có nhận xét của Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên).

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng hàng năm của các đơn vị gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty trước ngày 20/12.

Điều 14: Nguồn quỹ khen thưởng:

- Việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc trong SXKD, trong lao động và công tác phải đảm bảo nguyên tắc: Cấp nào ra Quyết định khen thưởng thì sử dụng quỹ khen thưởng của cấp đó.

Điều 15: Tổ chức thực hiện:

- Quy chế này hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những điểm chưa phù hợp các đơn vị phản ảnh về Công ty để  HĐQT Công ty xem xét bổ sung sửa đổi./

 

SIÊU THỊ NỘI THẤT

bhs-demo

 Nội thất Trường học

 bobantuvi1

Nội thất Hàng Sơn PU, Vernier

hpsct 4515

Nội thất tủ, bàn, ghế công nghiệp

tq11

 Ghế da cao cấp

tc314r

 Ghế Hội trường

 gl303

Ghế lưới

sg 14251

Ghế xoay văn phòng

 g02 cb32t

Nội thất Nan (Mạ)

 be 01-i

Nội thất INOX

sf 21  bsf04

Nội thất Sofa

nt 109 - maumoi

Nội thất New Trend

hr bld1800c5bp

Nội thất ROYAL

trang112 -m

Vách ngăn

s120k1dt-tif copy

                   Két sắt

Liên kết

Trang chủ | Liên hệ
Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Tp Thanh hóa
Fax: (037) 855750 Điện thoại: (037) 852230