Quy chế tổ chức, hoạt động Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Toàn văn

 

       Tổng Công ty Sông Đà                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Công ty cp Thanh hoa Sông đà                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ---------                                                       -------o0o------

                                

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

----------

 

Chương I

Hình thức tổ chức, mục tiêu, lĩnh vực hoạt động

 

Điều 1: Tên, hình thức tổ chức, trụ sở:

1.         Tên hợp pháp   : Xí nghiệp Thương mại - dịch vụ số ...

2.         Hình thức         : Xí nghiệp

3.         Trụ sở tại          : 

4.         Điện thoại                     Fax:                            E-mail:

5.         Websile                        : www.thanhhoasongda.com.vn

Xí nghiệp là đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh, hạch toán báo sổ, trực thuộc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Điều 2: Mục tiêu

Phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ tạo thêm công ân việc làm, thu nhập cho người lao động và hiệu quả cho doanh nghiệp, thực hiện văn minh thương mại.

Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh:

Kinh doanh các mặt hàng bách hoá, vải sợi may mặc, văn phòng phẩm, thiết bị nội thất, thực phẩm công nghệ, nông sản, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá, lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, ô tô, xe máy, điện máy, điện tử điện lạnh, vật liệu xây dựng, nhà hàng khách sạn.

- Dịch vụ cho thuê, sữa chữa, bão dưỡng xe máy, ô tô, thiết bị xây dựng, kinh doanh thiết bị xây dựng.

Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động

Xí nghiệp được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và Quy chế này, phù hợp với quy định của Pháp luật, thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được mục tiêu của Xí nghiệp.

Điều 5: Cơ cấu tổ chức và quy mô tối thiểu:

5.1: Cơ cấu tổ chức

-           Giám đốc Xí nghiệp và các Phó Giám đốc Xí nghiệp

-           Các Ban nghiệp vụ

-           Ban Kế hoạch kinh doanh.

-           Ban Tài chính - Kế toán

-           Ban Tổ chức hành chính

-           Các cửa hàng, kho trạm, tổ SXKD.

-           Sơ đồ tổ chức:

5.2 Quy mô tối thiểu:

Quy mô tối thiểu của một Xí nghiệp TM DV:

- Doanh thu:     30 tỷ đồng / năm

- Lợi nhuận:      120 triệu đồng / năm

 

 

Chương II

Nhiệm vụ và quyền hạn của xí nghiệp

 

Điều 6: Về xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

-           Nhiệm vụ kế hoạch do Công ty giao, nhưng phải bắt nguồn từ Xí nghiệp, Xí nghiệp chủ động đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch trình lên Tổng giám đốc Công ty xem xét phê duyệt.

-           15 ngày trước quý Xí nghiệp phải có dự kiến kế hoạch quý, 45 ngày trước năm Xí nghiệp phải có dự kiến kế hoạch năm của Xí nghiệp trình lên Tổng giám đốc Công ty xem xét phê duyệt.

-           Trong trường hợp Xí nghiệp không có dự kiến kế hoạch đệ trình thì Tổng giám đốc sẽ xem xét tình hình nhiệm vụ chung, khả năng, điều kiện thực tế của Xí nghiệp để ra chỉ tiêu kế hoạch cho Xí nghiệp trong vòng 05 ngày đầu tiên của kỳ kế hoạch (quý, năm).

-           Các nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch Xí nghiệp xây dựng (dự kiến) phải quán triệt Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đảng uỷ Công ty, đồng thời xuất phát từ thực tế của đơn vị mình và phải mang tính phấn đấu cao.

-           Xí nghiệp có quyền chủ động, sáng tạo phát huy cao nhất tài sản thương hiệu nguồn nhân lực, cơ chế chính sách... để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của mình.

Điều 7: Về lựa chọn chuyên ngành và thị trường kinh doanh:

-           Xí nghiệp có toàn quyền trong việc lựa chọn và xác lập chuyên ngành kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, thị trường kinh doanh trong phạm vi lĩch vực kinh doanh  nêu ở Điều 3.

-           Công ty chỉ hướng dẫn, khi cần thiết có chính sách khuyến khích cụ thể để các Xí nghệp lựa chọn và quyết định những chuyên ngành và thị trường kinh doanh.

-           Trường hợp những mặt hàng, những thị trường Công ty giao, Công ty có những quy định cụ thể.

Điều 8: Về ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế (mua, bán, thuê, mướn...).

-           Các hợp đồng kinh tế pháp nhân Công ty do Tổng giám đốc Công ty ký kết, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh - Đầu tư Công ty tham mưa, Xí nghiệp là người tổ chức thực hiện. TGĐ Công ty có thể uỷ quyền cho Giám đốc Xí nghiệp thay mặt Công ty để ký kết hợp hợp đồng với các đối tác khi xét thấy cần thiết.

-           Giám đốc Xí nghiệp có quyền ký kết hợp đồng mua bán, thuê mướn lao động để phục vụ sản xuất của Xí nghiệp, nhưng không được nhân danh Công ty, trừ khi được uỷ quyền.

Điều 9: Về quyền quyết định giá

-           Xí nghiệp có quyền quyết định giá mua, giá bán các loại hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh trên nguyên tác đảm bảo hiệu quả kinh tế (không lỗ).

-           Trường hợp vì lợi ích dài hạn phải bán lỗ trong một chiến dịch mở rộng thị trường mục tiêu, mức lỗ của phần doanh thu này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch của đơn vị thì Giám đốc Xí nghiệp phải có phương án trình Tổng giám đốc phê duyệt trước.

Điều 10: Về sách lược, thủ thuật Marketing

-           Xí nghiệp có quyền hình thành riêng cho mình sách lược, thủ thuật marketing

trên cơ sở chiến lược thị trường chung của Công ty và tuân thủ Pháp luật.

-           Các chương trình marketing của Xí nghiệp phù hợp với chương trình cạnh tranh trên thương trường của từng mặt hàng và khả năng tài chính, nhân sự... của Xí nghiệp và phải nhằm vào các mục tiêu rõ rệt (được định lượng).

Điều 11: Về quản lý tài sản và đất đai

-           Xí nghiệp có trách nhiệm quản lý tài sản (tài sản cố định, công cụ dụng cụ...) theo đúng chế độ Nhà nước, Quy chế hiện hành của Công ty và các yêu cầu kỹ thuật của từng loại tài sản.

-           Xí nghiệp có quyền khai thác tối đa kỹ thuật cho phép tài sản vào mục đích sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

-           Trường hợp có tài sản thừa chưa dùng đến Xí nghiệp có quyền cho thuê,song  trước khi cho thuê phải báo cáo và được Tổng giám đốc Công ty đồng ý bằng văn bản mới được tiến hành.

-           Xí nghiệp có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ đất đai trong khuôn viên được giao quản lý chống sự xâm lấn và xâm hại đồng thời được quyền khai thác tối đa quỹ đất vào mục đích sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

-           Xí nghiệp không tự ý cho thuê, cho mượn đất. Trong trường hợp không sử dụng hết diện tích đất phải báo cáo Công ty để xử lý.

Điều 12: Về quản lý chi phí kinh doanh:

-           Xí nghiệp quản lý các khoản chi phí, chi tiêu phục vụ SXKD theo chế độ tài chính Nhà nước và Quy chế Công ty hiện hạnh.

-           Xí nghiệp có quyền thuê tư vấn, môi giới trong SXKD, song phải có hợp đồng thuê và phải gắn với hiệu qủa, phải có hiệu quả tính được bằng tiền.

-           Xí nghiệp có quyền xây dựng và thực hiện chương trình quảng cáo, khuyến m•i với kinh phí đ• được tính trong kế hoạch chi phi quý, năm. Các chương trình ngoài kế hoạch hoặc các chương trình có kinh phí vượt kế hoạch ban đầu phải trình Tổng giám đốc xem xét đồng ý mới được thực hiện.

-           Xí nghiệp có quyền khoán phí trong những công đoạn xét thấy cần thiết, phương án khoán phí phải thể hiện hiệu quả cho Xí nghiệp tính được bằng tiền trên một đơn vị doanh thu đồng thời có lợi cho nhân viên. Trước khi thực hiện phương án khoán phí phải đệ trình Tổng giám đốc và được Tổng giám đốc phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 13: Về quản lý công nợ

-           Xí nghiệp quản lý công nợ phải thu, phải trả theo đúng chế độ tài chính Nhà nước hiện hành.

-           Xí nghiệp có quyền xoá các khoản nợ khó đòi dưới 01 triệu đồng, có đủ điều kiện xoá theo quy định của Nhà nước nếu như việc xoá nợ đó không làm giảm lợi nhuận xuống dưới mức kế hoạch của Xí nghiệp. Ngoài ra Xí nghiệp có quyền đề nghị lên Tổng giám đốc Công ty xoá những khoản nợ khó đòi đủ các điều kiện để xóa theo Quy định Nhà nước vào thời điểm cuối năm.

-           Xí nghiệp có quyền chủ động trong việc trả nợ tiền hàng cho các nhà cung ứng, có quyền chiếm dụng hợp lý tiền hàng chưa thanh toán cho các nhà cung ứng để (chỉ để) phục vụ mục đích SXKD của Xí nghiệp nhưng không được vi phạm hợp đồng ký kết.

-           Công ty có quyền bắt buộc Xí nghiệp thanh toán khi và chỉ khi sự chiếm dụng tiền hàng của nhà cung ứng của Xí nghiệp đ• đến mức vi phạm hợp đồng đã ký kết hoặc vi phạm Pháp luật.

Điều 14: Về xử lý hàng kém phẩm chất và định giá lại hàng hoá vật tư tồn kho

-           Xí nghiệp có quyền lập hội đồng kiểm kê xử lý hàng hoá kém, mất phẩm chất với tổng thiệt hại không vượt quá 0,1% tổng trị giá mua trong kỳ và không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch của Xí nghiệp. Các trường hợp còn lại Xí nghiệp phải báo cáo Công ty lập Hội đồng xử lý, đồng thời phải giải trình lý do dẫn đến kém, mất phẩm chất quá định mức và đề xuất xử lý thiệt hại với Tổng giám đốc Công ty.

-           Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê Công ty có trách nhiệm đánh giá lại hàng hoá tồn kho của Xi nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phù hợp với giá cả thị trường.

Điều 15: Về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận:

15.1 Lợi nhuận của Xí nghiệp:

-           Lợi nhuận của Xí nghiệp được xác định trên cơ sở doanh thu và chi phí theo quy định của Luật kế toán và Quy chế Tài chính của Công ty.

15.2 Trường hợp Xí nghiệp bị thua lỗ:

Xí nghiệp có trách nhiệm  báo cáo giải trình lên Tổng giám đốc Công ty. Công ty sẽ thành lập hội đồng kiểm tra xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp vớ Qui định của Pháp luật, Điều lệ, Qui chế Công ty

 

Chương III

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận

 

Điều 16: Giám đốc Xí ngiệp:

-           Giám đốc Xí ngiệp là người đứng đầu Xí nghiệp quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD hàng ngày của Xí nghiệp.

-           Trong quá trình tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Xí nghiệp. Giám đốc Xí nghiệp phải tuân thủ các Quy chế, Điều lệ Công ty, những quy định của Pháp luật và thực thi những biện pháp tốt nhất nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

-           Giám đốc Xí ngiệp phải chịu trách nhiệm trước HĐQT và TGĐ Công ty về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

-           Giám đốc Xí nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

16.1 Về tổ chức điều hành hoạt động SXKD:

-           Quản lý toàn bộ lao động, tiền vốn, tài sản của Xí nghiệp phục vụ nhiệm vụ SXKD của Xí nghiệp một cách tiết kiệm và hiệu quả.

-           Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp hàng ngày.

-           Xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Xí nghiệp (Quy định chia lương, chia thưởng, quy định làm việc...)phù hợp với Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty trình Tổng giám đốc Công ty phê duyệt để thực hiện.

-           Quyết định những biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD cuả Xí nghiệp.

16.2 Về tuyển dụng lao động.

-           Căn cứ kế hoạch cân đối lao động kỳ kế hoạch đã được Tổng giám đốc phê duyệt, Giám đốc Xí nghiệp có đề xuất tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu và tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp mình.

-           Giám đốc Xí nghiệp có thể được uỷ quyền (bằng văn bản) trực tiếp tuyển chọn và ký các hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

-           Giám đốc Xí nghiệp có quyền nhận xét và đề xuất lao động đã qua thử việc tại Xí nghiệp để Tổng giám đốc Công ty xem xét ký tiếp hợp đồng thương xuyên, hoặc hợp đồng không xác định thời hạn làm việc tại Xí nghiệp của mình.

16.3 Bố trí sắp xếp, phân công lao động tại Xí nghiệp.

-          Trừ những chức danh do Tổng giám đốc Công ty quyết đinh bổ nhiệm, Giám đốc  Xí nghiệp có toàn quyền căn cứ vào năng lực, phẩm chất của CBCNV  để bố trí, sắp xếp, phân công hợp lý phát huy hết khả năng của từng người và tập thể.

-           Các nhân sự là Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp, trước khi bố trí phân công công việc Giám đốc XN phải tham khảo ý kiến bằng văn bản với phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

16.4 Về đề bạt cất nhắc cán bộ

-           Giám đốc Xí nghiệp có quyền lựa chọn và đề bạt các chức danh từ Tổ trưởng trở xuống, song trong vòng 10 ngày sau khi ra Quyết định phải báo cáo bằng văn bản lên Công ty.

-           Giám đốc Xí nghiệp có quyền lựa chọn tiến cử hoặc đề nghị miễn nhiệm các chức danh trưởng, phó các ban và Phó Giám đốc Xí nghiệp để Tổng giám đốc Công ty xem xét ra quyết định.

16.5 Về khen thưởng

-           Giám đốc Xí nghiệp là trưởng ban thi đua khen thưởng và kỷ luật  của Xí nghiệp, có trách nhiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua của Xí nghiệp, đề ra mục tiêu thi đua, các hình thức tổ chức phong trào thi đua... và đề nghị các cấp trên khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân của Xí nghiệp lập thành tích thi đua suất sắc.

16.6 Về kỷ luật cán bộ công nhân viên

-           Giám đốc Xí nghiệp có quyền chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn theo đúng quy định của Pháp luật đối với lao động hợp đồng dưới 03 tháng do Giám đốc Xí nghiệp được uỷ quyền quyết định tuyển dụng, nếu lao động đó vi phạm kỷ luật, vi phạm hợp đồng đ• ký hoặc Xí nghiệp không còn nhu cầu sử dụng.

-           Giám đốc Xí nghiệp có quyền khiển trách các nhân viên dưới quyền vi phạm kỷ luật hoặc thiều tình thần trách nhiệm trước nhiêm vụ được giao.

-           Giám đốc Xí nghiệp có quyền bãi nhiệm, miễn  nhiệm chức danh do mình ký quyết định bổ nhiệm song trong vòng 10 ngày trước đó phải báo cáo bằng văng bản lên Công ty. Nếu trong khoảng thời gian đó Công ty không có văn bản trả lời thì coi như Công ty đã đồng ý và Giám đốc Xí nghiệp có quyền ra quyết định.

-           Các trường hợp khác kỷ luật CBCNV phải thông qua Ban thi đua khen thưởng kỷ luật của Xí nghiệp đề xuất lên Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Công ty xem xét giải quyết.

16.7. Về việc làm và tiền lương, điều kiện làm việc

 Giám đốc Xí nghiệp phải đảm bảo việc làm với thu nhập bình quân không thấp hơn lương thời  gian và ngày càng cao, đồng thời phải đóng BHXH, BHYT (phần người sử dụng lao động phải đóng) cho những lao động trong Xí nghiệp.

-           Việc trả lương cho người lao động trong Xí nghiệp phải tuân thủQuy chế trả lương theo năng suất của Công ty.

-           Giám đốc Xí nghiệp có quyền căn cứ vào điều kiện kinh doanh  của Xí nghiệp mình để xếp bậc lương nhân  viên theo khung bậc riêng của Xí nghiệp để chia lương (Hệ số cấp bậc lương điều chỉnh) sau khi đ• bàn bạc thống nhất với Công đoàn Xí nghiệp. Hệ số cấp bậc lương điều chỉnh này phải được đăng ký với Công ty và ổn định hàng năm.

-           Giám đốc Xí nghiệp có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động, bảo hộ lao động theo đúng Quy định của Pháp luật đồng thời đảm bảo những điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho mọi thành viên trong Xí nghiệp.

-           Giám đốc Xí nghiệp có trách nhiệm đảm bảo cho mọi thành viên trong Xí nghiệp có cơ hội phát triển toàn diện thông qua hệ thống chính sách chung và riêng của Xí nghiệp, sự quan tâm kèm cặp đào tạo, sự động viên khuyến khích, sự tin tưởng giao nhiệm  vụ, sự đánh giá đúng, sự tiến cử... để mọi thành viên hăng say công tác, gắn bó với Xí nghiệp vì lợi ích của từng thành viên, của cả Xí nghiệp và của toàn xã hội.

Điều 17: Hợp đồng trách nhiệm:

-           Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Xí nghiệp phải thể hiện trong một hợp đồng ký kết giữa Tổng giám đốc Công ty và Giám đốc Xí nghiệp hàng năm, trong vòng 10 ngày đầu tiên của năm đó.

Điều 18: Phó Giám đốc Xí nghiệp

-           Là người giúp việc Giám đốc Xí nghiệp và được Giám đốc Xí nghiệp phân công phụ trách một số mặt công tác nhất định, được Giám đốc Xí nghiệp uỷ quyền điều hành Xí nghiệp khi Giám đốc Xí nghiệp đi công tác.

-           Giám đốc Xí nghiệp, Phó giám đốc Xí nghiệp do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm sau khi có thoả thuận bằng văn bản của HĐQT Công ty.

Điều 19: Ban Tài chính kế toán

Là bộ phận tham mưu cho Giam đốc Xi nghiệp về công tác tai chính kế toán

-           Tổ chức công tác kế toán theo đúng Luật kế toán Nhà nước ban hành. Bao gồm: Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu và luân chuyển chứng từ kế toán khoa học hợp lý. Thực hiện hạch toán kế toán theo đúng  các chuẩn mực kế toán đã được Nhà nước ban hành.

-           Xây dựng và Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính: Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. năm, quý, tháng,tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính, tín dụng đảm bảo cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh Sử dụng tiết kiệm các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao.

-           Quản lý  chặt chẽ vốn, tài sản: Tổ chức tốt thu hồi công nợ, Đề xuất và thực thi các bịên pháp  hạn chế tới mức thấp nhất hàng hoá hư hao kem mât phấm chất. Tiết kiệm và không ngừng hạ thâp tỉ suất chi phí lưu thông

-           Công tác kiểm tra: Căn cứ vào Luật kế toán, Luật thuế Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các qui chế khác của Công ty để kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về định mức chi phí, dự toán trong sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh trong phạm vi toàn Xí nghiệp.

-           Lập và gửi Báo cáo tài chính kịp thời, đúng quy định.

-           Thủ quỹ Xí nghiệp trực thuộc Ban tài chính kế toán chịu trách nhiệm thu chi tiền mặt theo đúng các quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của Công ty, thường xuyên đối chiếu lập báo cáo, kiểm kê định kỳ theo sự chỉ đạo của Trưởng ban Tài chính - Kế toán.

Điều 20: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban TCKT:

10.1 Chức năng, nhiệm vụ:

-           Trưởng ban tài chính kế toán là ngưòi giúp Giám đốc Xí nhiệp trong quản lý điều hành hoạt động tài chính kế toán.

-           Trưởng ban Tài chính kế toán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Xí ngiệp và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính kế toán của Kế toán Trưởng Công ty.

-           Chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán tài chính trong Xí nghiệp theo luật Kế toán, Điều lệ, Qui chế Công ty

-           Điều hành bộ máy tài chính kế toán của Xí nghiệp.

20.2 Quyền hạn:

-           Có quyền đề xuất với Giám đốc Xí nghiệp về bố trí sắp xếp nhân viên tài chính dế toán, khen thưởng khi có thành tích và kỷ luật khi vi phạm Quy chế tài chính kế toán.

-           Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong Xí ngiệp cung cấp đầy đủ kịp thời các căn cứ, tài liệu liên quan đến công tác tài chính kế toán trong Xí nghiệp.

-           Có quyền không ký và bảo lưu ý kiến của mình vào các chứng từ, hồ sơ, tài liệu nếu thấy chứng từ, hồ sơ, tài liệu đó không đúng với Quy chế tài chính Công ty và quy định của Pháp luật về thuế, tài chính - kế toán, song phải báo cáo bằng văn bản ngay sau đó cho Kế toán trưởng Công ty và TGĐ Công ty để xử lý.

Điều 21: Ban Kế hoạch - Kinh doanh:

-           Là bộ phận tham mưu giúp việc cho Giám đốc Xí ngiệp về các lĩnh vực:

21.1 Công tác kế hoạch:

-           Lập kế hoạch tổng hợp bao gồm: Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch trang thiết bị, kế hoạch tiến bộ kỹ thuật, kế hoạch marketing...

-           Theo dõi đôn đốc các tổ, của hàng, kho, trạm, các ban nghiệp vụ thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

-           Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thường xuyên, kịp thời theo quy định về Công ty.

21.2     Công tác hợp đồng:

-           Tham mưu cho Giám đốc Xí nghiệp trong việc ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng. Bao gồm: hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, các hợp đồng giao khoán nội bộ.

-           Báo cáo thường xuyên, kịp thời về Công ty tình hình ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định.

21.3 Công tác thị trường:

-           Nghiên cứu tình hình môi trường kinh doanh: các chính sách của Đảng, Nhà nước, hệ thống Pháp luật...

-           Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh.

-           Xây dựng các chiến lược, chiến thuật, marketing phù hợp với từng giai đoạn phát

triển, từng sản phẩm, từng dịch vụ, từng thị trường cụ thể.

-           Xây dựng chiến lược, chiến thuật nâng cao sức mạnh cạnh tranh của Xí nghiệp.

21.4 Về nghiệp vụ kinh doanh:

-           Quản lý các chính sách kinh doanh, các nghiệp vụ kinh doanh (xây dựng, triển khai áp dụng, bổ sung hoàn chỉnh...).

-           Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, phát triển các nghiệp vụ kinh doanh (nghiệp vụ mua, bán, giá cả, hợp đồng kinh tế...), các hình thức thương mại tiên tiến, từng bước nâng cao trình độ chuyên nghiệp trong kinh doanh.

21.5 Công tác quản lý kỹ thuật và điều phối xe máy, thiết bị.

-           Lập sổ sách theo dõi số lượng, chất lượng xe máy, thiết bị của Công ty giao cho Xí nghiệp quản lý, sử dụng.

-           Quản lý công tác khai thác sử dụng xe máy thiêt bị có hiệu quả

-           Quản lý kế hoạch sữa chữa thường xuyên, sữa chữa lớn xe máy, thiết bị.

-           Thực hiện kiểm kê và báo cáo kiểm kê TSCĐ theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

Điều 22: Ban Tổ chức hành chính:

Là bộ phận tham mưu giúp Giám đốc Xí nghiệp trong công tác tổ chức, đào tạo, lao động, tiền lương và công tác hành chính.

22.1 Công tác tổ chức đào tạo:

-           Tham mưu cho Giám đốc Xí nghiệp trong việc tổ chức bộ máy, công tác đào tạo và bố trí nhân sự phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ SXKD của Xí nghiệp .

-           Xây dựng hệ thống định mức làm cơ sở cho việc tổ chức và quản lý SXKD có hiệu quả của Xí nghiệp.

-           Tham mưu các biện pháp nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động.

22.2 Công tác hành chính:

-           Thực hiện các công việc hành chính trong phạm vi Xí nghiệp: công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

-           Tập hợp, nghiên cứu các văn bản Pháp quy về công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

-           Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, vệ sinh môi trường và xử lý các trường hợp vi phạm về lao động trình Giám đốc Xí nghiệp xem xét quyết định.

-           Đinh kỳ kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong Xí nghiệp.

 

Chương IV

Điều khoản thi hành

 

Điều 23: Sửa đổi, bổ sung:

1.         Bản Quy chế này gồm 04 chương, 24 điều

2.         Qui chế này thay thế cho Qui chế tổ chức và hoat động xí nghiêp thương mại và dịch vụ số1, Qui chế tổ chức và hoat động xí nghiêp thương mại và dịch vụ số 2, Qui chế phân cấp Quản lý,đã được ban hành trước đây

3 Việc sữa đổi bản quy định này thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty và được ban hành bằng văn bản.

Điều 24: Ngày hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Các Phòng, Ban của Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dịch vụ, các thành viên trong Xí nghiệp có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành/.

 

 

 

SIÊU THỊ NỘI THẤT

bhs-demo

 Nội thất Trường học

 bobantuvi1

Nội thất Hàng Sơn PU, Vernier

hpsct 4515

Nội thất tủ, bàn, ghế công nghiệp

tq11

 Ghế da cao cấp

tc314r

 Ghế Hội trường

 gl303

Ghế lưới

sg 14251

Ghế xoay văn phòng

 g02 cb32t

Nội thất Nan (Mạ)

 be 01-i

Nội thất INOX

sf 21  bsf04

Nội thất Sofa

nt 109 - maumoi

Nội thất New Trend

hr bld1800c5bp

Nội thất ROYAL

trang112 -m

Vách ngăn

s120k1dt-tif copy

                   Két sắt

Liên kết

Trang chủ | Liên hệ
Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Tp Thanh hóa
Fax: (037) 855750 Điện thoại: (037) 852230