Quy định V/v quản lý và cập nhật thông tin trên Website Công ty

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Toàn văn

 QUY ĐỊNH

V/v quản lý và cập nhật thông tin

trên Website Công ty

---------------------------------

(Kèm theo Quyết định số.. HĐQT/STJSCo ngày....tháng ....năm 2007)

 

Chương I

Mục đích, yêu cầu

Điều 1: Mục đích, yêu cầu

1.1 Quy định này nhằm thống nhất việc quản lý và cập nhật thông tin trên Website của Công ty Cổ phần Thanh  Hoa Sông Đà

1.2 Đảm bảo Website của Công ty CP Thanh  Hoa Sông Đà là kênh cung cấp thông tin quan trọng của Công ty tới các đối tác trong và ngoài nước.

1.3 Đảm bảo thông tin trên Website của Công ty CP Thanh Hoa Song Đà được cập nhật mới nhất, nội dung phong phú, phản ánh tốt nhất tình hình hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết của Công ty.

Điều 2: Nguyên tắc chung

2.1 Website của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà (dưới đây gọi tắt là Website Công ty) là hệ thống thông tin điện tử, kết nối với mạng Internet, vừa là kho  lưu trữ thông tin, vừa là bản tin điện tử của Công ty.

2.2 Công ty thống nhất việc quản lý Website của Công ty (địa chỉ Website: http/www.thanhhoasongda.com.vn) Website Công ty đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban biên tập Website Công ty được Hội đồng quản trị thành lập và uỷ quyền trực tiếp phụ trách Website Công ty.

2.3 Văn phòng Đảng uỷ, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các phòng ban Công ty, các đơn vị thành viên, các đơn vị có vốn góp của Công ty có trách nhiệm định kỳ cập nhật, cung cấp thông tin theo quy định trên Website của Công ty.

2.4 Các Đơn vị thành viên Công ty, các đơn vị có vốn góp của Công ty khi xây dựng Website riêng của đơn vị mình có trách nhiệm:

- Đặt đường link trong mục đơn vị thành viên Website Công ty đến Website của Đơn vị và ngược lại.

- Cung cấp thông tin theo quy định cho Ban biên tập Website Công ty cập nhật lên Website và ngược lại.

Điều 3: Phạm vi áp dụng

- Phạm vi áp dụng: trong phạm vi toàn Công ty (bao gồm: Văn phòng đảng uỷ Công ty, Công đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty, các phòng ban Công ty, các đơn vị thành viên Công ty, các đơn vị có vốn góp của Công ty)

 

Chương II

Trách nhiệm cung cấp thông tin lên Website của công ty

Điều 4: Trách nhiệm cập nhật, kiểm soát, cung cấp  thông tin theo nội dung các chuyên mục trên trang Webtite:

 

4.1 Đối với cơ quan Công ty:

4.1.1 Phòng tổ chức hành chính Công ty: chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin tại các chuyên mục:

- Giới thiệu chung về Công ty

- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

- Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

- Chính sách nhân lực của Công ty

- Các thay đổi về nhân sự và tổ chức trong Công ty

- Thông tin tuyển dụng

- Thành tích và danh hiệu của Công ty

- Tin tức của Văn phòng Công ty trong chuyên mục Thông tin nội bộ (bao gồm: kế hoạch làm việc của l•nh đạo Công ty, các công văn, chỉ thị cần ban hành trên phạm vi toàn Công ty, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty, các cuộc họp quan trọng của Công ty, các cuộc họp báo, gặp gỡ với các đối tác quan trọng của Công ty, thông báo nội dung, kết luận cuộc họp của Công ty,vv...). Phòng tổ chức Công ty thông báo cho Ban biên tập Website về các cuộc họp, hội nghị do Công ty tổ chức để đưa tin lên Website.

4.1.2 Phòng kế hoạch đầu tư: chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin tại các chuyên mục:

- Chiến lược phát triển của Công ty

- Kế hoạch phát triển Công ty dài hạn, trung hạn, ngắn hạn

- Kế hoạch SXKD quý, năm của Công ty và các đơn vị thành viên, liên kết, trực thuộc các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

- Công tác ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế của Công ty

- Thông tin đấu thầu của Công ty

- Các dự án đã và đang đầu tư của Công ty

- Tin tức của Phòng trong chuyên mục Thông tin nội bộ (kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty trong tháng, quý, năm, vv...)

- Tin tức của phòng trong mục thông tin nội bộ về khoa hoạc, công nghệ, quản lý kinh doanh

- Các công trình tiêu biểu của Công ty

- Sản phẩm công nghiệp của Công ty

4.1.2 Phòng Tài chính - Kế toán: chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp các thông tin tại chuyên mục:

Các hoạt động về tài chính

Tin tức của Phòng trong chuyên mục thông tin nội bộ (vốn của các dự án đầu tư, các hợp đồng tín dụng cho các dự án, vv...)

Tình hình hoạt động SXKD của các đơn vụ (các chỉ tiêu tài chính)

Tin tức của Phòng trong chuyên mục thông tin nội bộ (tình hình thu nợ, giải pháp thực hiện công tác thu hồi công nợ, kết quả SXKD của Công ty,vv...)

4.1.3 Văn phòng Đảng uỷ Công ty: chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp các thông tin tại các chuyên mục:

Công tác xây dựng và phát triển Đảng của Công ty

Tin tức của Văn phòng Đảng uỷ trong chuyên mục Thông tin nội bộ

4.1.4 Văn phòng Công đoàn Công ty:

Tin tức của Công đoàn Công ty trong chuyên mục thông tin nội bộ (tập trung vào các nội dung: giới thiệu về Công đoàn Công ty, tin tức Sông Đà, các hoạt động Công đoàn, kinh tế - x• hội,...)

4.1.5 Văn phòng Đoàn Thanh niên Công ty: chịu trách nhiêm các chuyên mục:

Tin tức của Văn phòng đoàn Thanh niên trong chuyên mục thông tin nội bộ (giới thiệu về Đoàn Thanh niên Công ty, tin tức Sông Đà, các hoạt động Đoàn Thanh niên, Văn hoá-thể thao-giải trí)

4.2       Đối với các đơn vị thành viên, các đơn vị có vốn góp của Công ty

Đặt đường Link Website của đơn vị (nếu có) trên Website của Công ty tại chuyên mục “Các thành viên”

Có trách nhiệm cung cấp bài, tin ảnh, liên quan đến đơn vị theo quy định để cập nhật lên Website của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

- Các hoạt động nổi bật của đơn vị, bài viết và ảnh về hoạt động SXKD của đơn vị

- Các tin về hoạt động phát triển nguồn nhân lực, chế độ đ•i ngộ, tuyển dụng, các thông tin liên hệ

- Công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra, kiểm tra

- Các hoạt động của Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên vv...

Điều 5: Thời gian cập nhật, cung cấp thông tin định kỳ

Đối với các đơn vị thành viên, các đơn vị có vốn góp của Công ty: 1 tháng / 1 lần. Thời gian nhận thông tin vào thứ 6 của tuần thứ 4 trong tháng và cung cấp ngày khi  có tin mới

Đối với Văn phòng Đảng uỷ Công ty, Công đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty, các phòng ban Công ty: cung cấp định kỳ hàng tuần vào ngày thứ 6 hàng tuần và cung cấp thông tin ngay khi có tin mới.

Hình thức gửi: bằng Email (có gửi kèm theo bằng văn bản fax có xác nhận của Trưởng đơn vị phù hợp với nội dung tin, bài viết. Địa chỉ Ban biên tập Website Công ty số 25 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hoá. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Đối với các phòng ban Công ty: nội dung tin, bài viết cung cấp phải có xác nhận của Trưởng phòng và có file nguồn kèm theo.

Đối với các đơn vị thành viên, các đơn vị có vốn góp của công ty: nội dung tin, bài viết cung cấp phải có xác nhận của Trưởng đơn vị và gửi file nguồn cho Ban biên tập Website theo địa chỉ Email nêu trên.

Đối với các tin tức, sự kiện lớn của Công ty, của đơn vị: phải được cung cấp thông tin kịp thời trước và sau khi sự kiện diễn ra.

 

Chương III

Nhiệm vụ và quyền hạn của ban biên tập Website Công ty

Điều 6: Ban biên tập Website Công ty: Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm

 

6.1 Cơ cấu, tổ chức của Ban biên tập Website Công ty:

Ban biên tập gồm Trưởng Ban biên tập, Phó Ban biên tập và các uỷ viên Ban biên tập. Nhiệm vụ cụ thể của từng uỷ viên do đồng chí Trưởng Ban phân công và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

6.2 Ban biên tập chịu trách nhiệm tổng hợp tin, bài của các đơn vị gửi về, biên soạn và cập nhật lên Website của Công ty

6.3  Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về chất lượng, nội dung, công nghệ và mọi hoạt động của Website Công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của Website theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

6.4  Ban biên tập họp định kỳ hàng tháng. Khi cần sẽ họp đột xuất để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng.

6.5  Ban biên tập, biên tập viên, các nhân viên kỹ thuật phải thực hiện nghiêm túc Quy định này và các Quy định cụ thể về tổ chức biên tập, phát hành, hoạt động của cán bộ, nhân viên đảm bảo an ninh hệ thống, bảo mật theo quy định của Công tu trong công tác quản lý và điều hành, an toàn dữ liệu, không đưa tin xấu, các thông tin được quản lý theo chế độ tuyệt mật của Công ty lên Website. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật, các Ban biên tập viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy vận hành, bảo vệ an ninh hệ thống, bảo mật và cập nhật dữ liệu lên Website.

Điều 7: Nhiệm vụ và quyền hạn vủa Trưởng Ban biên tập Website Công ty

Chỉ đạo Ban biên tập xây dựng phương hướng nhiệm vụ, các đề án kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Website, bao gồm kế hoạch nội dung, dự toán kinh phí, đổi mới thiết bị, công nghệ, sử dụng, lựa chọn đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

Quán triệt và truyền đạt cho Ban biên tập, cán bộ, nhân viên đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, nhiệm vụ cụ thể của Website, các đề án, kế hoạch hoạt động, mọi quy chế, quy định, chính sách bảo mật của Công ty để thực hiện đúng trên Website.

Tổ chức thực hành thực hiện đúng quy trình biên tập và phát hành quyết định nội dung, công nghệ và hình thức của Website, chỉ đạo xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức công việc ký trả thù lao nhuận bút theo đúng chế độ, quản lý cán bộ, nhân viên, phân công công việc, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và Website.

Chỉ đạo bảo quản, vận hành máy móc theo đúng quy trình, quy phạm, định mức kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo an ninh an toàn cao cả về nội dung và trang thiết bị.

Chỉ đạo xử lý các mối quan hệ đối ngoại, các cộng tác viên và những người tham gia sử dụng Website

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị cho cán bộ, nhân viên. Nhận xét đánh giá cán hộ, kiến nghị nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban biên tập và các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, khai thác sử dụng Website.

 

Chương IV

Chế độ quản lý và tổ chức thông tin trên mạng

 

Điều 8: Thông tin đưa lên Website của Công ty

Thông tin đưa lên Website của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà và mạng Internet là thông tin chính thức, công khai đ• được Ban biên tập Website Công ty phê duyệt

Ban biên tập Website được sử dụn thông tin của Website Đảng Cộng sản Việt Nam, Thông tấn xã Việt nam, các báo, tạp chí (viết, hình, nói, điện tử) công khai của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể ở Trung ương, các địa phương ngành xây dựng. Bản tin nội bộ Sông Đà và các thông tin chính thức khác trên mạng Internet để cập nhật lên Website của Công ty.

Thông tin Website của Công ty đã được chia làm 3 trang

Các thông tin của Công ty cần phổ biến trên mạng Internet bao gồm: Các nội dung giới thiệu về TCT, CT và các đơn vị thành viên, quảng cáo các thương hiệu sản phẩm, tin về các hoạt động của Đảng bộ và các đoàn thể quần chúng, vv... được phổ biến rộng r•i trên mạng.

Thông tin nội bộ chỉ phục vụ cho CBCNV và các đơn vị, cơ quan của Công ty như: phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tháng, quý, năm, tình hình thực hiện SXKD, công tác quản lý kỹ thuật chất lượng, mục tiêu biện pháp tổ chức SXKD trong từng thời kỳ, các chủ trương, nghị quyết, các kế hoạch hành động cụ thể của Công ty cần phổ biến cho Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên,vv...

Thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty: được quản lý theo chế độ bảo mật như: hồ sơ nhân sự l•nh đạo của Đảng uỷ, HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng chức năng, các tổ chưc đoàn thể, các đơn vị thành viên, các nghị quyết của Đảng uỷ, HĐQT Công ty, tiến độ thực hiện công việc hằng tuần, tháng của Công ty và các đơn vị, một số báo cáo của các đơn vị phục vụ cho sản xuất và điều hành của Công ty,vv... Các văn bản đã được Công ty quy định theo chế dộ mật chỉ được phổ biến trong nội bộ lãnh đạo.

Mỗi hình thức khai thác sử dụng, ban biên tập sẽ cung cấp mã khoá của các đối tượng theo quy định.

Điều 9: Thời gian cập nhật thông tin lên Website Công ty

Website cập nhật dữ liệu lên máy chủ và máy phát hành lên mạng Internet liên tục các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ Lễ)

 

Chương V

Tổ chức thực hiện

Điều 10: Tổ chức thực hiện

Các phòng ban Công ty, các đơn vị thành viên phải tổ chức bộ phận theo dõi, tổng hợp, viết tin bài, cập nhật thông tin của đơn vị minh để đảm bào chất lượng và thời gian cung cấp thông tin theo quy định

Điều 11: Chi phí hoạt động của Website, Ban biên tập và chế độ nhuận bút, thù lao Các chi phí duy trì và phát triển hoạt động của Website, Ban biên tập, chế độ nhuận bút, thù lao đối với các cá nhân, đơn vị tham gia gửi tin bài lên Website sẽ được quy định riêng.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

12.1 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành

12.2 HĐQT Công ty giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIÊU THỊ NỘI THẤT

bhs-demo

 Nội thất Trường học

 bobantuvi1

Nội thất Hàng Sơn PU, Vernier

hpsct 4515

Nội thất tủ, bàn, ghế công nghiệp

tq11

 Ghế da cao cấp

tc314r

 Ghế Hội trường

 gl303

Ghế lưới

sg 14251

Ghế xoay văn phòng

 g02 cb32t

Nội thất Nan (Mạ)

 be 01-i

Nội thất INOX

sf 21  bsf04

Nội thất Sofa

nt 109 - maumoi

Nội thất New Trend

hr bld1800c5bp

Nội thất ROYAL

trang112 -m

Vách ngăn

s120k1dt-tif copy

                   Két sắt

Liên kết

Trang chủ | Liên hệ
Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Tp Thanh hóa
Fax: (037) 855750 Điện thoại: (037) 852230