Quy chế quản lý và sử dụng xe tải

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Toàn văn

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE TẢI

(Ban hành quyết định số: 39 HĐQT/QĐ ngày 07 .tháng 12 năm 2010)

 

 

Chương I:  Những quy định chung

 

Điều 1: Các phương tiện vận tải (xe tải): là tài sản của Công ty, các đơn vị trực thuộc được giao quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Việc quản lý và sử dụng phải được đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Điều 2:  Quy chế này áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Các đơn vị được giao quản lý và sử dụng xe tải và các cá nhân liên quan đều phải triệt để chấp hành quy chế này, cũng như những quy định chuyên ngành liên quan khác, nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng, tuổi thọ của xe, phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Điều 3:  Các Lái xe được giao xe phải là những người được đào tạo chính quy, có bằng lái xe phù hợp và qua kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu của Công ty.

Điều 4:  Một số định nghĩa chung

- Đơn vị là: Phòng kinh doanh, các Xí nghiệp trực thuộc Công ty được giao quản lý và sử dụng xe tải.

-  Người phụ trách” (NPT) là: Tổ trưởng hoặc Tổ phó (Nếu được phân công hoặc uỷ quyền) các Tổ trực thuộc các đợn vị được giao trực tiếp quản lý sử dụng xe, tải.

- Lái xe là cá nhân được giao xe để trực tiếp sử dụng (lái xe) và bảo quản xe.

Điều 5: Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm ban hành các định mức, quy định liên quan đến công tác quản lý sử dụng xe bằng các văn bản cụ thể.

Điều 6:  Những người cần phải nắm vững quy chế này

- Ban lãnh đạo Công ty

- Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các xí nghiệp được giao quản lý sử dụng xe, các cán bộ chuyên trách của phòng ban và xí nghiệp.

-  Các Tổ trưởng quản lý xe (NPT)

- Toàn bộ nhân viên lái xe

 

Chương II: Quản lý xe

 

Điều 7:  Tất cả các xe đều phải có hồ sơ kỹ thuật

* Hồ sơ kỹ thuật gồm:

1. Tài liệu kỹ thuật xe do người bán xe cung cấp

2. Sổ lý lịch xe

3.  Quy trình quản lý vận hành xe

- Hồ sơ kỹ thuật trên được sao chụp thành 02 bộ, lái xe giữ một bộ và đơn vị giữ  01 bộ.

Điều 8: Việc giao và điều chuyển xe, lái xe do L•nh đạo Công ty quyết định trên cơ sở nhu cầu công việc thực tế của các đơn vị.

Việc giao và điều chuyển lái xe trong từng đơn vị do Trưởng đơn vị quyết định trên cở sở chuyên môn và năng lực phù hợp với tính chất công việc cụ thể.

Điều 9:  Khi giao xe cho các đợn vị và các cá nhân quản lý sử dụng phải có quyết định và biên bản giao nhận chi tiết.

Điều 10: Các đợn vị có trách nhiệm thực hiện chế độ ghi chép hồ sơ, báo cáo kỹ thuật:

* Các báo cáo tháng, năm theo quy định như sau:

- Báo cáo tình hình quản lý sử dụng- sửa chữa xe tháng, được thực hiện vào ngày mùng 5 hàng tháng (gửi Phòng KH Công ty).

- Báo cáo năng lực thiết bị và báo cáo quản lý sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng xe được thực hiện một năm 02 lần vào ngày15 của tháng cuối quý 2 và 4 (gửi Phòng KH Công ty).

- Báo cáo kiểm kê được thực hiện 2 lần vào ngày mùng1 tháng 7 và mùng 1 tháng 1 hàng năm (gửi Phòng Kế toán Công ty gửi cho đơn vị).

- Biểu mẫu Báo cáo do các Phòng ban Công ty hướng dẫn.

Điều 11: Trưởng đơn vị và NPT phải thường xuyên kiểm tra công tác sử dụng xe máy của lái xe.

- Lái xe phải thường xuyên tự kiểm tra xe

 

CHƯƠNG III :  Sử dụng xe tải

 

Điều 12:  Trước khi khởi hành, Lái xe phải kiểm tra xe, đủ điều kiện kỹ thuật cho phép mới được khởi hành.

- Tất cả các xe khi khởi hành đều phải có lệnh điều xe do Trưởng đơn vị ký lệnh. Trong lệnh phải ghi rõ ràng đầy đủ các nội dung: lái xe, biển số xe, nội dung công việc, tuyến đường hoạt động, thời gian (dự kiến) thực hiện.

- Trong trường hợp xe chuyên trở một loại mặt hàng thì lệnh có thể ghi cho thời gian trong tháng để thực hiện.

- Phải thực hiện nghiêm túc việc sử dụng, ghi chép nhật trình xe.

- Kết thúc mỗi chuyến đi, Lái xe phải đưa xe về địa điểm tập kết quy định và thực hiện các tác nghiệp quy định, đảm bảo công tác an toàn cho xe.

Điều 13:  Đối với các xe tạm thời không sử dụng phải thực hiện chế độ niêm cất theo quy định để khi cần thiết được huy động là có thể đáp ứng được ngay.

Điều 14:  Mọi lái xe đều phải có tinh thần tích cực, tận tuỵ với công việc, thái độ phục vụ chu đáo, hoà nh•, luôn giữ xe máy sạch sẽ, đảm bảo sẵn sàng phục vụ.

- Tuyệt đối không cho người không có bằng lái xe và không có nhiệm vụ được điều khiển xe.

Điều 15: Trong thời gian điều khiển xe máy, lái xe phải tuyệt đối chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ.

Điều 16: NPT có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc nhắc nhở lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông cũng như quy định của Công ty về quản lý và sử dụng xe .

Điều 17: NPT Có trách nhiệm giải quyết và báo cáo Trưởng đơn vị, Ban Giám đốc trong trường hợp xe xảy ra sự cố.

- Phải có mặt nhanh chóng kịp thời ngay tại hiện trường nắm bắt sự việc để sử lý và báo cáo khi nhận được thông báo sự cố sảy ra.

- Báo cáo Ban Giám đốc và Trưởng đơn vị đề xuất xin phương án xử lý.

- Xử lý nhanh chóng, kịp thời các sự cố để nhanh chóng đưa xe trở lại hoạt động.

 

Chương IV:   Sửa chữa xe tải

 

Điều 18: Công tác sửa chữa xe máy được phân làm 3 cấp

1. Bảo dưỡng: Thực hiện theo quy định của nhà chế tạo được nêu trong “hướng dẫn sử dụng” và thực tế của từng xe. Công việc bảo dưỡng do lái xe chịu trách nhiệm triển khai sau khi báo cáo được sự đồng ý của NPT.

2. Sửa chữa (thường xuyên): sủa chữa thường xuyên để duy trì tình trạng làm việc ổn định cho xe. Sửa chữa này áp dụng cho những hư hỏng đột xuất, hoặc hư hỏng hao mòn tự nhiên của những chi tiết có ảnh hưởng đến tính năng làm việc của toàn bộ phương tiện, sửa chữa này do NPT thực hiện sau khi đ• báo và được sự đồng ý của trưởng đơn vị.

3. Trung tu - đại tu là sửa chữa lớn tổng thành (sữa chữa phục hồi các chi tiết cơ bản) hoặc sửa chữa lớn toàn bộ tổng thành hoặc sửa chữa đồng thời tổng thành và khung Xe.

- Việc trung đại tu phải căn cứ vào tình trạng thực tế của xe, kết hợp đồng thời với số liệu kiểm tra của xưởng do h•ng xe đó chế tạo uỷ quyền để thực hiện mà không theo số km hoạt động.

- Danh mục trung đại tu do đơn vị lập và trình lên Công ty. Công tác khảo sát lập phương án, dự toán, kiểm tra, nghiệm thu do đơn vị chịu trách nhiệm.

Điều 19:  Đơn vị lựa chọn cơ sở trung - đại tu xe, trình Công ty để ký hợp đồng trung đại tu. Đơn vị tự chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng công việc.

Điều 20:  Trình tự đưa xe vào sửa chữa

1. Lái xe làm báo cáo đăng ký đưa xe vào sửa chữa, trong đó nêu lý do và cấp độ sửa chữa.

2. NPT và các bộ phận chức năng kiểm tra đưa vào kế hoach để Trưởng đơn vị trình l•nh đạo Công ty.

3. Lái xe và bộ phận kỹ thuât (NPT) kiểm tra tình trạng xe, lập biên bản và phương án sửa chữa

- Nếu là bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên thì trưởng đơn vị triển khai theo phân cấp.

- Nếu là trung đại tu đơn vị căn cứ vào khoản 3 điều 18, điều 19 nêu trên để thực hiện.

4. Khi xe vào xưởng, phải tiến hành lập “biên bản kiểm tra kỹ thuật xe”. Biên bản phải ghi rõ tình trạng kỹ thuật của xe trước khi tháo, sau khi   tháo rỡ phải ghi nhận trung thực tình trạng mức độ hư hỏng và dự kiến khối lượng, chủng loại vật tư dự kiến thay thế .

* Thành phần kiểm tra xe bao gồm:

- Lái xe, cán bộ kỹ thuật, NPT, cán bộ PKH, đại diện đơn vị sữa chữa.

5. Trong suốt quá trình sửa chữa, lái xe, NPT hoặc người được đơn vị uỷ nhiệm phải luôn có mặt để giám sát, chịu trách nhiệm về việc sửa chữa xe.

6. Tổ chức nghiệm thu: đơn vị tổ chức nghiệm thu:

* Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

- Lái xe, cán bộ kỹ thuật , NPT, đại diện đơn vị sữa chữa.

- Các phòng chức năng Công ty có trách nhiệm thẩm định hoàn công hồ sơ quyết toán trước khi thanh lý hợp đồng.

Điều 21:  Tuyệt đối không để xe lưu hành quá hạn định của cơ quan đăng kiểm

 

Chương v:  Khen thưởng -  kỷ luật

 

Điều 22: Mọi đơn vị và cá nhân vi phạm hoặc không thực hiện nghiêm túc theo quy chế này đều bị trừ điểm thi đua hàng quý, hàng năm.

Điều 23:  Trong trường hợp do vi phạm quy chế mà gây hậu quả xấu, thì cá nhân lái xe, NPT và Trưởng đơn vị phải chịu kỷ luật tương ứng với hành vi và mức độ hậu quả gây ra.

Điều 24: Mọi hư hỏng thiệt hại về xe máy các thiết bị đi theo xe... do lái xe và các cá nhân liên đới gây ra phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ.

Điều 25: Các lái xe phải thường xuyên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết x• hội , pháp luật. Các lái xe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn sẽ được l•nh đạo Công ty khen thưởng.

Điều 26:  Đối với trường hơp lái xe gây tai nạn chết người hoặc tai nạn  nghiêm trọng thì ngoài việc lái xe bị xử lý theo quy định pháp luật. Đơn vị sẽ bị kiểm điểm và không được bình xét thi đua.

 

Chương VI:  Tổ chức thực hiện

 

Điều 27:  Quy chế này gồm 6 chương, 28 điều. Trong qúa trình thực hiện HĐQT có thể sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công ty.

Điều 28:  Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy chế này.

 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ra Quyết định ban hành.

 

 

                                                                                        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

SIÊU THỊ NỘI THẤT

bhs-demo

 Nội thất Trường học

 bobantuvi1

Nội thất Hàng Sơn PU, Vernier

hpsct 4515

Nội thất tủ, bàn, ghế công nghiệp

tq11

 Ghế da cao cấp

tc314r

 Ghế Hội trường

 gl303

Ghế lưới

sg 14251

Ghế xoay văn phòng

 g02 cb32t

Nội thất Nan (Mạ)

 be 01-i

Nội thất INOX

sf 21  bsf04

Nội thất Sofa

nt 109 - maumoi

Nội thất New Trend

hr bld1800c5bp

Nội thất ROYAL

trang112 -m

Vách ngăn

s120k1dt-tif copy

                   Két sắt

Liên kết

Trang chủ | Liên hệ
Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Tp Thanh hóa
Fax: (037) 855750 Điện thoại: (037) 852230