Quan hệ Cổ đông

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Xuân Bắc (đăng lúc 18:48:13 ngày 16/05/2023)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu - Bà Nguyễn Thị Hường (đăng lúc 18:45:12 ngày 16/05/2023)

Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bà Nguyễn Thị Hường (đăng lúc 17:59:21 ngày 09/05/2023)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 16:51:39 ngày 21/04/2023)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 (đăng lúc 19:20:31 ngày 20/04/2023)

Nghị quyết v/v chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức (đăng lúc 18:45:39 ngày 12/04/2023)

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đăng lúc 18:39:55 ngày 12/04/2023)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đăng lúc 17:43:20 ngày 21/03/2023)

Báo cáo thường niên (đăng lúc 17:25:49 ngày 17/03/2023)

Báo cáo tài chính năm 2022 (đăng lúc 17:19:28 ngày 07/03/2023)

NQ v/v thông qua các hợp đồng giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty (đăng lúc 17:43:11 ngày 06/03/2023)

Thông báo về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2023 (đăng lúc 17:55:09 ngày 13/02/2023)

Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2023 (đăng lúc 17:51:14 ngày 13/02/2023)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 (đăng lúc 19:05:16 ngày 27/01/2023)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 (đăng lúc 17:56:20 ngày 20/10/2022)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (đăng lúc 16:35:11 ngày 22/9/2022)

Công văn giải trình báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (đăng lúc 15:57:53 ngày 22/8/2022)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (đăng lúc 16:11:32 ngày 15/8/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (đăng lúc 17:55:04 ngày 09/8/2022)

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ (đăng lúc 17:51:22 ngày 22/7/2022)

Công văn giải trình báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 (đăng lúc 17:30:05 ngày 20/7/2022)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020(đăng lúc 17:29:14 ngày 20/7/2022)

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ (đăng lúc 14:43:21 ngày 30/06/2022)

Danh sách người nội bộ và người/ tổ chức có liên quan đến người nội bộ (đăng lúc 14:40:15 ngày 30/06/2022)

Công bố thông tin v/v ký hợp đồng với Công ty kiểm toán (đăng lúc 10:12:41 ngày 28/06/2022)

Công bố thông tin v/v thay đổi nhân sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (đăng lúc 17:27:29 ngày 20/06/2022)

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (đăng lúc 17:23:14 ngày 20/06/2022)

Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (đăng lúc 10:22:25 ngày 25/05/2022)

Công bố thông tin Nghị quyết số 27/2022/HĐQT-NQ của HĐQT Công ty (đăng lúc 16:01:19 ngày 19/05/2022)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 17:21:15 ngày 04/05/2022)

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng lúc 13:34:37 ngày 22/04/2022)

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (đăng lúc 15:42:33 ngày 21/04/2022)

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (đăng lúc 15:35:18 ngày 21/04/2022)

CBTT v/v thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (đăng lúc 17:46:23 ngày 20/04/2022)

CBTT v/v thay đổi nhân sự (đăng lúc 15:16:39 ngày 19/04/2022)

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 (đăng lúc 17:49:12 ngày 18/04/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Xuân Bắc (đăng lúc 10:30:41 ngày 18/04/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lê Anh Tuấn (đăng lúc 10:45:39 ngày 12/04/2022)

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (đăng lúc 16:57:37 ngày 08/04/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Hải (đăng lúc 16:55:22 ngày 08/04/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đỗ Văn Thái (đăng lúc 16:53:04 ngày 08/04/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh (đăng lúc 16:51:44 ngày 08/04/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trương Vạn Thành (đăng lúc 16:49:39 ngày 08/04/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Trương Thị Thanh Huyền (đăng lúc 16:47:01 ngày 08/04/2022)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 14:40:19 ngày 28/03/2022)

Thông báo về việc thay đổi cơ cấu cổ đông (đăng lúc 17:00:29 ngày 22/03/2022)

Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021 (đăng lúc 16:35:11 ngày 22/03/2022)

Nghị quyết của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 (đăng lúc 16:30:24 ngày 22/03/2022)

Thông báo về ngày cuối cùng để chia cổ tức năm 2021 (đăng lúc 16:23:41 ngày 16/03/2022)

Nghị quyết của HĐQT về ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 (đăng lúc 16:20:15 ngày 16/03/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lê Anh Tuấn, UV HĐQT (đăng lúc 14:19:05 ngày 15/03/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Hải, UV HĐQT, TGĐ (đăng lúc 14:12:29 ngày 15/03/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh (đăng lúc 14:07:21 ngày 15/03/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Trương Thị Thanh Huyền (đăng lúc 14:02:49 ngày 15/03/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đỗ Văn Thái, Trưởng BKS (đăng lúc 13:58:21 ngày 15/03/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trương Vạn Thành, CT HĐQT (đăng lúc 13:53:18 ngày 15/03/2022)

Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021(đăng lúc 16:15:39 ngày 10/03/2022)

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 (đăng lúc 16:12:50 ngày 10/03/2022)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đăng lúc 16:10:16ngày 10/03/2022)

Báo cáo thường niên năm 2021 (đăng lúc 14:56:21ngày 07/03/2022)

Thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đăng lúc 19:17:39 ngày 17/02/2022)

Báo cáo cổ đông lớn của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà (đăng lúc 14:13:14 ngày 16/02/2022)

Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà (đăng lúc 14:57:21 ngày 15/02/2022)

Báo cáo giải trình v/v chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 (đăng lúc 17:58:10 ngày 14/02/2022)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (đăng lúc 17:52:18 ngày 14/02/2022)

Thông báo v/v ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (đăng lúc 16:04:14 ngày 14/02/2022)

Nghị quyết v/v ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (đăng lúc 15:59:02 ngày 14/02/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Nguyễn Thị Hoa (đăng lúc 15:48:44 ngày 10/02/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (đăng lúc 17:11:04 ngày 09/02/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (đăng lúc 17:09:30 ngày 09/02/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (đăng lúc 17:07:22 ngày 09/02/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (đăng lúc 17:05:13 ngày 09/02/2022)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Vũ Thị Lý, Kế toán trưởng (đăng lúc 16:48:12 ngày 09/02/2022)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Cao Thị Hiền (đăng lúc 16:46:15 ngày 09/02/2022)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (đăng lúc 17:26:12 ngày 28/01/2022)

Thông báo của Sở GDCK HN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đăng lúc 17:05:26 ngày 27/01/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (đăng lúc 16:48:24 ngày 27/01/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Cao Thị Hiền (đăng lúc 16:59:51 ngày 26/01/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Nguyễn Thị Hoa (đăng lúc 16:52:13 ngày 26/01/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (đăng lúc 16:48:24 ngày 26/01/2022)

Công văn giải trình BCTC tài chính Quý 4/2021 (đăng lúc 15:59:23 ngày 20/01/2022)

Báo cáo tài chính Quý 4/2021 (đăng lúc 15:55:04 ngày 20/01/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Ông Đỗ Văn Thái (Trưởng BKS) (đăng lúc 09:25:13 ngày 13/01/2022)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đăng lúc 15:04:21 ngày 11/01/2022)

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đăng lúc 15:01:35 ngày 11/01/2022)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Ông Lê Minh Thông (đăng lúc 15:15:20 ngày 10/01/2022)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Xuân Bắc (đăng lúc 11:33:30 ngày 07/01/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Trương Thị Thanh Huyền (đăng lúc 16:59:02 ngày 29/12/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Ông Đỗ Văn Thái (đăng lúc 17:17:44 ngày 21/12/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Nguyễn Thị Thanh (đăng lúc 17:55:01 ngày 17/12/2021)

Thông báo về việc thay đổi nhân sự (đăng lúc 16:45:39 ngày 01/12/2021)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (đăng lúc 17:31:22 ngày 26/11/2021)

Thông báo về việc thay đổi nhân sự (đăng lúc 17:25:41 ngày 15/11/2021)

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (đăng lúc 17:04:30 ngày 15/11/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Nguyễn Thị Thanh (đăng lúc 17:05:46 ngày 16/11/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Nguyễn Thị Thanh (đăng lúc 15:49:07 ngày 04/11/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Nguyễn Thị Thanh (đăng lúc 17:43:21 ngày 29/10/2021)

Thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (đăng lúc 16:55:14 ngày 25/10/2021)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 (đăng lúc 16:40:44 ngày 19/10/2021)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách và người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 15:43:10 ngày 08/10/2021)

Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (đăng lúc 16:08:45 ngày 28/9/2021)

Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (đăng lúc 14:15:05 ngày 24/9/2021)

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà (đăng lúc 14:18:21 ngày 24/9/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Ông Lê Văn Tường (Phó TGĐ Công ty) (đăng lúc 15:20:14 ngày 24/8/2021)

Báo cáo trở thành cổ đông lớn (Ông Nguyễn Xuân Bắc) (đăng lúc 16:57:11 ngày 20/8/2021)

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Ông Lê Văn Tường, Phó TGĐ Công ty (đăng lúc 16:23:44 ngày 12/8/2021)

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2021 (đăng lúc 16:29:15 ngày 10/8/2021)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (đăng lúc 16:25:09 ngày 10/8/2021)

Báo cáo cổ đông lớn THS (đăng lúc 14:25:06 ngày 28/7/2021)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (đăng lúc 14:20:11 ngày 28/7/2021)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 (đăng lúc 15:11:25 ngày 20/7/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (đăng lúc 11:11:08 ngày 07/7/2021)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (đăng lúc 11:07:04 ngày 07/7/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Chu Thị Hòa (đăng lúc 16:05:13 ngày 02/7/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Chu Thị Hòa (đăng lúc 14:20:05 ngày 28/6/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Bà Chu Thị Hòa (đăng lúc 17:01:12 ngày 09/6/2021)

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 (đăng lúc 15:46:36 ngày 26/5/2021)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Lê Anh Tuấn (đăng lúc 14:20:04 ngày 25/5/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Bà Trương Thị Thanh Huyền (đăng lúc 14:15:13 ngày 25/5/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty - Bà Chu Thị Hòa (đăng lúc 14:47:01 ngày 07/5/2021)

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (đăng lúc 16:10:03 ngày 29/4/2021)

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (đăng lúc 08:39:15 ngày 29/4/2021)

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (đăng lúc 15:45:17 ngày 23/4/2021)

Công văn giải trình chênh lệch BCTC Quý 1 năm 2021 (đăng lúc 17:28:48 ngày 20/4/2021)

BCTC Quý 1 năm 2021 (đăng lúc 17:25:19 ngày 20/4/2021)

TB giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 17:15:12 ngày 20/4/2021)

BC về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng(đăng lúc 16:49:23 ngày 15/4/2021)

BC kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà (đăng lúc 15:41:22 ngày 16/3/2021)

TB giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà (đăng lúc 17:29:48 ngày 09/3/2021)

Thay đổi nhân sự (đăng lúc 15:12:02 ngày 09/03/2021)

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (đăng lúc 16:20:19 ngày 05/03/2021)

Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (đăng lúc 16:07:20 ngày 05/03/2021)

Báo cáo thường niên năm 2021 (đăng lúc 16:25:25 ngày 26/02/2021)

Thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (đăng lúc 15:15:20 ngày 17/02/2021)

Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2020 (đăng lúc 15:18:41 ngày 09/02/2021)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (đăng lúc 17:15:20 ngày 02/02/2021)

Báo cáo quản trị năm 2020 (đăng lúc 16:30:28 ngày 28/01/2021)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (đăng lúc 16:18:20 ngày 20/01/2021)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 14:20:48 ngày 15/01/2021)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (đăng lúc 11:25:21 ngày 12/01/2021)

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (đăng lúc 11:20:16 ngày 12/01/2021)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đăng lúc 17:08:45 ngày 27/10/2020)

Công văn giải trình chênh lệch Quý 3 năm 2020 (đăng lúc 9:15:52 ngày 20/10/2020)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 (đăng lúc 9:13:42 ngày 20/10/2020)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đăng lúc 16:49:32 ngày 12/10/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK (đăng lúc 14:32:51 ngày 22/09/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đăng lúc 14:03:44 ngày 15/09/2020)

Công văn giải trình chênh lệch KQKD BCTC bán niên2020 (đăng lúc 16:15:40 ngày 10/08/2020)

Báo cáo kiểm toán BCTC 30.06.2020 (đăng lúc 16:10:14 ngày 10/08/2020)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 (đăng lúc 15:25:41 ngày 30/07/2020)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 (đăng lúc 17:20:53 ngày 20/07/2020)

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (đăng lúc 17:12:31 ngày 15/6/2020)

Công văn giải trình BCTC Quý 1 năm 2020 (đăng lúc 16:48:41 ngày 20/04/2020)

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 (đăng lúc 16:45:17, ngày 20/04/2020)

TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 17:05:10, ngày 31/03/2020)

Báo cáo thường niên năm 2019 (đăng lúc 16:02:36, ngày 27/03/2020)

CBTT về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền chi trả tiền mặt bằng cổ tức (đăng lúc 15:13:16, ngày 24/03/2020)

Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ năm 2020 (đăng lúc 15:10:21, ngày 24/03/2020)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (đăng lúc 16:45:29, ngày 09/03/2020)

Báo cáo giải trình BCTC năm 2019 (đăng lúc 14:25:43, ngày 28/02/2020)

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (đăng lúc 14:20:21, ngày 28/02/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 15:55:48 ngày 07/02/2020)

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020 (đăng lúc 14:28:35 ngày 04/02/2020)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (đăng lúc 16:03:40 ngày 21/01/2020)

Công văn giải trình BCTC Quý 4/2019 (đăng lúc 17:50:25 ngày 20/01/2020)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 (đăng lúc 17:35:50 ngày 20/01/2020)

Công văn giải trình chênh lệch BCTC Quý 3 năm 2019 (đăng lúc 17:15:26 ngày 21/10/2019)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 (đăng lúc 17:13:48 ngày 21/10/2019)

Công văn giải trình BCTC bán niên 2019 (đăng lúc 17:49:18 ngày 12/08/2019)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét (đăng lúc 17:46:32 ngày 12/08/2019)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 (đăng lúc 17:17:50 ngày 30/07/2019)

Báo cáo giải trình báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (đăng lúc 16:49:55 ngày 22/07/2019)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (đăng lúc 16:47:15 ngày 22/07/2019)

Công bố thông tin (đăng lúc 17:45:20 ngày 31/05/2019)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 16:55:50 ngày 06/05/2019)

Thông báo thay đổi nhân sự (đăng lúc 08:30:00 ngày 02/05/2019)

Thay đổi nhân sự (đăng lúc 18:35:38, ngày 26/04/2019)

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018(đăng lúc 17:18:26, ngày 26/04/2019)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đăng lúc 17:15:05 ngày 26/04/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng(đăng lúc 15:40:22, ngày 23/04/2019)

BCTC Quý 1/2019 (đăng lúc 15:35:42, ngày 22/04/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 16:40:32, ngày 17/04/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 15:25:35, ngày 11/04/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 15:22:30, ngày 11/04/2019)

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đăng lúc 17:30:15 ngày 08/04/2019)

Công bố thông tin tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đăng lúc 17:25:10 ngày 08/04/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 11:27:32, ngày 05/04/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 09:10:12, ngày 03/04/2019)

Báo cáo thường niên năm 2018 (đăng lúc 10:45:55, ngày 28/03/2019)

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2018 (đăng lúc 10:44:50, ngày 28/03/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 10:42:45, ngày 28/03/2019)

Báo cáo giải trình về việc chênh lệch kết quả SXKD năm 2018 so với năm 2017 (đăng lúc 22:55:25, ngày 25/03/2019)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (đăng lúc 22:52:48, ngày 25/03/2019)

Công bố thông tin (đăng lúc 22:50:58, ngày 25/03/2019)

TB giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 22:47:55, ngày 25/03/2019)

TB giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 22:46:50, ngày 25/03/2019)

TB giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 22:43:35, ngày 25/03/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 16:46:48, ngày 25/03/2019)

TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (đăng lúc 11:23:45, ngày 25/03/2019)

TB giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 09:29:47, ngày 21/03/2019)

TB giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 09:27:25, ngày 21/03/2019)

TB giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng (đăng lúc 08:43:18, ngày 20/03/2019)

TB giao dịch CP của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng

TB giao dịch CP của người nội bộ của Công ty đại chúng

Công văn CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Báo cáo quản trị năm 2018

Công bố thông tin

Công văn giải trình cbtt

Báo cáo tài chính Q4

Công văn giải trình BCTC Quý III/2018

Báo cáo tài chính quý III/2018

Công văn giải trình BCTC bán niên năm 2018

Báo cáo giải trình v/v chênh lệch kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán 30.06.2018

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Công bố thông tin BCTC Quý II năm 2018

BC giải trình về việc chênh lệch kết quả SXKD Quý II năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Thông báo về việc trả tiền cổ tức năm 2017

Công văn giải trình BCTC Quý 1/2018

Báo cáo tài chính Quý 1/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Thông báo của TTLKCK về ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017

Điều lệ Công ty năm 2018

Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Quy chế nội bộ về quản trị

Công văn giải trình báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018

Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2018

Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018

Báo cáo quản trị Công ty năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công bố thông tin

Báo cáo giải trình về việc chênh lệch kết quả SXKD Quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông

Công văn giải trình v/v chênh lệch kết quả SXKD Quý III năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

Báo cáo kết quả giao dịch của Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty

Báo cáo giải trình về việc chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Công bố thông tin
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

Công văn giải trình về việc chênh lệch kết quả SXKD quý II/2017 so với cùng kỳ năm 2016

Công bố thông tin

Đính chính thông tin ngày ký HĐ kiểm toán

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Công bố thông tin

Công văn giải trình chênh lệch chỉ tiêu LN QI/2017 so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết, biên bản, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Công văn giải trình BCTC 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Báo cáo quản trị năm 2016

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Công bố thông tin v/v thay đổi nhân sự

Nghị quyết và Biên bản thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/10/2016

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/9/2016

Báo cáo giải trình v/v chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính Quý II/2016

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Công bố thông tin

Mẫu giấy đề nghị chuyển tiền cổ tức

Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2015

Báo cáo tài chính Quý I/2016

TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2016

Báo cáo quản trị năm 2015

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015

Công văn giải trình BCTC Quý 2/2015

Báo cáo tài chính Quý 2/2015

BCQT Công ty CP Thanh Hoa-Sông Đà (THS) 6 tháng đầu năm 2015

Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 1/2015

Thông báo nhận cổ tức năm 2014

Thông báo

Các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ năm 2015

Nghị Quyết và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2014

BC giải trình BCTC 2014

Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2015

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

CBTT thay đổi số lượng quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo tài chính Quý 3/2014

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Công  bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo về sở hữu cổ động lớn

Công bố thông tin v/v mua lại cổ phiếu quỹ

BCTC tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2014

BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Thông báo trả cổ tức năm 2013

Mẫu giấy đề nghị chuyển tiền cổ tức

Công văn gửi UBCKNN và SGDCKHN

Công bố thông tin

BCTC quý 2 năm 2014

Công văn giải trình

Công bố thông tin

Thay đổi nhân sự

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ năm 2014

Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019

Thông báo v/v thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán BCTT năm 2014

Thông báo về ngày chốt danh sách CĐ thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2014

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn TCT Sông Đà

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông TCT Sông Đà

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

TB về đăng ký và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

TB giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà

TB giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

BC giải trình v/v chênh lệch kết quả SXKD Quý I /2014 so với cùng kỳ năm 2013

BCTC Quý I /2014

TT v/v xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

http://thanhhoasongda.com.vn/BCTC_2013.pdf

BC giải trình về chênh lệch LN Quý IV.2013 so với cùng kỳ năm trước

BC giải trình v/v 1 số số liệu đầu kỳ trên BCTC năm 2012 khác so với số liệu cuối kỳ trên BCTC năm 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

http://thanhhoasongda.com.vn/BCTC_Quy_IV_2013.pdf

Điều lệ Công ty  CP Thanh Hoa Sông Đà

Quy chế quản trị Công ty

QĐ bổ nhiệm TV HĐQT Công ty

QĐ bổ nhiệm TGĐ Công ty

QĐ thôi giữ chức TGĐ Công ty

Bản báo cáo bạch năm 2013

http://www.thanhhoasongda.com.vn/IMG.pdf

BCTC 9 tháng năm 2013 (P1)

BCTC 9 tháng năm 2013 (P2)

BCTC 9 tháng năm 2013 (P3)

BCTC 9 tháng năm 2013 (P4)

BCTC tổng hợp năm 2012 (P1)

BCTC tổng hợp năm 2012 (P2)

BCTC tổng hợp năm 2012 (P3)

BCTC tổng hợp năm 2012 (P4)

BCTC tổng hợp năm 2012 (P5)

Mẫu đề nghị sửa thông tin cổ đông

BCTC tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

BCTC tóm tắt 6 tháng đầu năm 2013

BCTC tóm tắt Quý I/2013

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2012

Mau Giay nhuong ban CP

BCTC tom tat 6 thang dau nam 2012

BCTC tom tat Quy 1/2012

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán tiền cổ tức năm 2011

Thông báo nhận cổ tức năm 2011

Báo cáo kiểm toán THSD 2011.

Báo cáo thường niên 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIÊU THỊ NỘI THẤT

bhs-demo

 Nội thất Trường học

 bobantuvi1

Nội thất Hàng Sơn PU, Vernier

hpsct 4515

Nội thất tủ, bàn, ghế công nghiệp

tq11

 Ghế da cao cấp

tc314r

 Ghế Hội trường

 gl303

Ghế lưới

sg 14251

Ghế xoay văn phòng

 g02 cb32t

Nội thất Nan (Mạ)

 be 01-i

Nội thất INOX

sf 21  bsf04

Nội thất Sofa

nt 109 - maumoi

Nội thất New Trend

hr bld1800c5bp

Nội thất ROYAL

trang112 -m

Vách ngăn

s120k1dt-tif copy

                   Két sắt

Liên kết

Trang chủ | Liên hệ
Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Tp Thanh hóa
Fax: (037) 855750 Điện thoại: (037) 852230