Quy định chế độ họp trong hoạt động của Công ty

Print

Toàn văn

 

            Tổng công ty sông đà                              Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa việt nam

     Công ty cp thanh hoa sông đà                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    --------                                                                   ---o0o---

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ HỌP TRONG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo

Quyết định số:........... ngày ..... tháng ...... năm 2006 của HĐQT Công ty)

---------

 

Chương I

Những quy định chung

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này điều chỉnh việc tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

2. Phiên họp của các Hội đồng, các Ban khác các Công ty như Hội đồng thẩm định, Hội đồng thi đua  Khen thưởng, Ban vệ sinh - An toàn lao động, giao ban điều hành sản xuất hàng ngày...; các buổi hội thảo, toạ đàm khoa học không thuộc phạm vi điều hành của Quy định này.

Điều 2: Đối tượng áp dụng:

1. Văn phòng Công ty (Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban).

2. Các đơn vị trực thuộc.

Điều 3: Giải thích từ ngữ:          

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Họp là một hình thức của hoạt động quản lý, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD thuộc chức năng thẩm quyền theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật.

2. Họp tham mưu, tư vấn là cuộc họp để thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghe ý kiến đề xuất và kiến nghị của Giám đốc đơn vị cấp dưới, của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm có đủ thông tin, có thêm các cơ sở, căn cứ trước khi ra quyết định theo đúng chức năng, thẩm quyền.

3. Họp giải quyết công việc là cuộc họp của cấp trên với Giám đốc đơn vị cấp dưới để giải quyết những công việc có tính chất quan trọng vượt quá thẩm quyền của cấp dưới hoặc để kiểm tra trực tiếp tại chỗ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của cấp dưới.

4. Họp chuyên môn là cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vấn đề thuộc về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm xây dựng và hoàn thiện các dự án, đề án.

5. Họp giao ban là cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, đơn vị để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên.

6. Họp tập huấn triển khai (Hội nghị tập huấn, triển khai) là cuộc họp để quản triệt, thống nhất nhận thức và hành động về nội dung và tinh thần các chủ trương chính sách lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước về quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội.

7. Họp tổng kết (Hội nghị tổng kết) hàng năm là cuộc họp để kiểm điểm, đánh gía tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác cho năm tới của cơ quan, đơn vị.

8. Họp sơ kết hoặc tổng kết chuyên đề là cuộc họp để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện một chủ trương, chính sách quan trọng.

9. Người chủ trì cuộc họp là người có thẩm quyền điều hành cuộc họp, đưa ra ý kiến kết luận cuộc họp.

10. Người tham gia dự cuộc họp là người được triệu tập, người được mời họp hoặc người đại diện cho cơ quan, đơn vị được mời họp hoặc người được uỷ quyền đi dự cuộc họp.

11. Cuộc họp của HĐQT Công ty là cuộc họp do Chủ tịch hoặc người được uỷ quyền chủ trì để chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

12. Cuộc họp của Tổng giám đốc là cuộc họp do Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc chủ trì để chỉ đạo, điều hành giải quyết những công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc.

13. Cuộc họp của Giám đốc đơn vị trực thuộc là cuộc họp do GĐ các đơn vị (Xí ngiệp, Chi nhánh) chủ trì để chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của lãnh đạo của đơn vị đó.

Điều 4: Mục đích:

Mục đích của quy định này là nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao về chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các cuộc họp, góp phần tích cực tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính.

Điều 5: Nguyên tắc tổ chức cuộc họp:

1. Bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được phân công, cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết.

2. Chỉ tiến hành cuộc họp khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quyết định quản lý, điều hành.

3. Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm cá nhân trong phân công và xử lý công việc, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất, thông suốt của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

4. Theo chương trình kế hoạch; thực hiện cải tiến, đơn giản hoá quy định thủ tục tiến hành, được bố trí hợp lý, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không hình thức phô trương.

5. Thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp các loại cuộc họp với nhau trong việc tổ chức họp một cách hợp lý.

Điều 6: Trách nhiệm trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc đổi mới cuộc họp:

Tổng giám đốc Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nghiêm cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin, và việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để giảm bớt các cuộc họp; để không ngừng cải tiến nội dung, cách thức tiến hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc họp.

Điều 7: Các trường hợp không tổ chức các cuộc họp:

1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm Pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

2. Việc sơ kết kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả 6 tháng thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác hàng năm của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc.

3. Giải quyết những công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai, địch hoạ hoặc tình trạng khẩn cấp.

4. Những việc cụ thể đã được uỷ quyền hoặc phân công, phân cấp rõ thẩm quyền và trách nhiệm cho tổ chức hoặc cá nhân cấp dưới giải quyết.

5. Tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự án, trừ trường hợp những đề án, dự án lớn, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị.

6. Trao đổi thông tin hoặc giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị.

7. Giải quyết những nội dung công việc mang tính chất chuyên môn, kỹ thuật hoặc để giải quyết những công việc chuẩn bị trước cho việc tổ chức các cuộc họp, trừ trường hợp những cuộc họp lớn, quan trọng.

8. Những việc đã được Pháp luật quy định giải quyết bằng cách thức khác không cần thiết phải thông qua cuộc họp.

Điều 8: Họp của tổ chức Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác:

Đảng đoàn thể và các tổ chức khác trong Công ty tổ chức theo Điều lệ của tổ chức mình và được bố trí hợp lý phù hợp với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của Công ty.

 

Chương II

Quy trình tổ chức cuộc họp

 

Điều 9: Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp:

1. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng quý của cơ quan, đơn vị và yêu cầu giải quyết công việc, HĐQT và Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng và quyết định kế hoạch tổ chức các cuộc họp lớn, quan trọng trong năm và hàng quý; phân công trách nhiệm các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung, địa điểm và các vấn đề khác liên quan đến công việc tổ chức các cuộc họp đó.

Kế hoạch tổ chức các cuộc họp trong năm và hàng quý phải được thông báo trước cho các đối tượng được triệu tập hoặc mời tham dự.

2. Các cuộc họp bất thường chỉ được tổ chức để giải quyết những công việc đột xuất, khẩn cấp. Khống chế số lượng cuộc họp trong tuần, tháng... để dành thời gian giải quyết công việc.

Điều 10. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp:

1. Nội dung các cuộc họp phải được Phòng chức năng Công ty, đơn vị phân công chuẩn bị kỹ, đầy đủ, chu đáo, đúng yêu cầu và thời gian. Đơn vị, Phòng chức năng được được phân công chuẩn bị nội dung chính phải chuẩn bị dự thảo biên bản hoặc thông báo kết luận cuộc họp.

2. Những vấn đề liên quan đến nội dung cuộc họp và những yêu cầu cần trao đổi, tham khảo ý kiến, kiến nghị tại cuộc họp phải được chuẩn bị đầy đủ trước bằng văn bản.

Đối với những tài liệu dài, có nhiều nội dung, thì ngoài văn bản chính còn phải chuẩn bị thêm nhiều bản tóm tắt.

Điều 11: Giấy mời họp:

1. Giầy mời họp phải cần ghi rõ những nội dung sau đây:

a) Người triệu tập và chủ trì.

b) Thành phần tham dự.

c) Người được triệu tập, người được mời tham dự.

d) Nội dung cuộc họp, thời gian, địa điểm họp.

e) Những yêu cầu đối với người được triệu tập, hoặc được mời tham dự.

2. giấy mời họp phải được gửi trước ngày họp ít nhất là 02 ngày làm việc, kèm theo là tầi liệu, văn bản, nội dung, yêu cầu và những gợi ý liên quan đến nội dung cuộc họp, trừ trường hợp các cuộc họp đột xuất.

Điều 12. Thành phần và số lượng người tham dự cuộc họp:

1. Tuỳ theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹ và quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ những người liên quan trực tiếp được mời đến dự họp, còn đối tượng liên quan gián tiếp được nhận thông báo (hoặc nghị quyết) để nắm bắt thông tin.

2. Trưởng các Phòng ban, Giám đốc các đơn vị được mời họp phải cử người tham dự cuộc họp đúng thành phần, chỉ cử một người có đủ thẩm quyền, năng lực, trình độ đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

3. Trường hợp người được triệu tập hoặc được mời là Giám đốc đơn vị không thể tham dự cuộc họp (có lý do chính đáng) thì có thể uỷ quyền cho cấp dưới có đủ khả năng, đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp đi họp thay.

4. Khách mời do người chủ trì quyết định; là đại diện của cơ quan, đơn vị có liên quan nhiều đến công việc được thông tin hoặc cần giải quyết.

Điều 13. Thời gian tiến hành cuộc họp:

1. Thời gian tiến hành cuộc họp thuộc các cuộc họp dưới đây được quy định như sau:

a) Họp giao ban tuần, tham mưu, tư vấn không quá một buổi làm việc;

b) Họp sơ kết quý, tổng kết chuyên đề, họp chuyên môn từ 1 buổi đến 1 ngày tuỳ theo tính chất và nội dung của cuộc họp.

c) Họp tổng kết công tác năm không quá 1 ngày.

d) Họp tập huấn tuỳ theo tính chất và nội dung vấn đề, được bố trí chủ yếu vào ngày nghỉ.

2. Các loại cuộc họp khác tuỳ theo tính chất và nội dung mà bố trí thời gian tiến hành hợp lý, nhưng không quá 1 ngày.

Điều 14. Những yêu cầu về tiến hành cuộc họp:

1. Mỗi cuộc họp có thể kết hợp giải quyết nhiều nội dung, sử dụng nhiều hình thức và cách thức tiến hành phù hợp với tính chất, yêu cầu của từng vấn đề và điều kiện hoàn thành cụ thể để tiết kiệm thời gian, bảo đảm chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc.

2. Người chủ trì hoặc người được phân công chỉ trình bầy tóm tắt ngắn gọn tư tưởng, nội dung cốt lõi của đề án, dự án, vấn đề được đưa ra cuộc họp hoặc chỉ nêu những vấn đề còn ý kiến khác nhau, không được đọc toàn văn tài liệu, văn bản của cuộc họp, không trình bầy toàn bộ nội dung chi tiết vấn đề cần xử lý tại cuộc họp.

3. Việc phát biểu, trao đổi ý kiến tại cuộc họp phải tập trung chủ yếu vào những vấn đề đang còn những ý kiến khác nhau để đề xuất những biện pháp xử lý.

4. ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp phải rõ ràng và cụ thể, thể hiện được đầy đủ tính chất, nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

Điều 15. Trách nhiệm của người chủ trì cuộc họp:

1. Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình, thời gian và lịch trình cuộc họp.

2. Xác định thời gian tối  đa cho mỗi người tham dự cuộc họp được trình bầy ý kiến của mình một cách hợp lý.

3. Điều khiển cuộc họp theo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra.

4. Có ý kiến kết luận cuộc họp, trước khi kết thúc cuộc họp.

5. Giao trách nhiệm cho Phòng ban, đơn vị có thẩm quyền ra văn bản thông báo kết quả cuộc họp đến những cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 16. Trách nhiệm của người tham dự cuộc họp:

1. Nghiên cứu tài liệu, văn bản của cuộc họp nhận được trước khi đến dự cuộc họp.

2. Chuẩn bị trứơc ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

3. Phải đi dự họp đúng thành phần, đến họp đúng giờ và tham dự hết thời gian của cuộc họp. Chỉ trong trường hợp vì những lý do đột xuất và được sự đồng ý của người chủ trì thì người tham dự có thể rời cuộc họp trước khi cuộc họp kết thúc.

4. Trong khi dự họp, không được làm việc riêng hoặc xử lý công việc không liên quan đến nội dung cuộc họp. Không gọi hoặc nghe điện thoại di động trong phòng họp.

5. Trình bày ý kiến tham gia hoặc tranh luận tại cuộc họp phải ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung vấn đề và không vượt quá thời gian mà người chủ trì cuộc họp cho phép.

6. Trong trường hợp được cử đi họp thay, thì phải báo cáo kết quả cuộc họp cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã cử mình đi họp.

Điều 17. Biên bản cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp:

1.Nội dung diễn biến của cuộc họp phải được ghi thành Biên bản.

a) Ngưòi chủ trì và danh sách những người tham dự có mặt tại cuộc họp;

b) Những vấn đề được trình bày và thảo luận tại cuộc họp;

c) ý kiến phát biểu của những người  tham dự cuộc họp;

d) Kết luận của chủ toạ cuộc họp và các quyết định được đưa ra tại cuộc họp.

2. Chậm nhất là 3 ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc họp, phòng chức năng hoặc đơn vị được giao trách nhiệm chính chuẩn bị cuộc họp phải hoàn thành dự thảo thông báo kết luận, chuyển cho văn phòng Công ty để kiểm tra thể thức, ký và gửi cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Văn bản thông báo kết luận cuộc họp bao gồm những nội dung chính sau:

a) ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp về các vấn đề được đưa ra tại cuộc họp;

b) Quyết định của người có thẩm quyền được đưa ra tại cuộc họp về việc giải quyết các vấn đề có liên quan và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện,

3. Văn bản thông báo kết luận cuộc họp không thay thế cho việc ra văn bản quy phạm Pháp luật hoặc văn bản cá biệt của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định quy định của Pháp luật để giải quyết các vấn đề liên quan được quyết định tại cuộc họp.

Điều 18: Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp phải giao cho một cá nhân có thẩm quyền hoặc phòng ban liên quan chịu trách nhiệm.

 

Chương III

Các quy định khác

 

Điều 19: Xây dựng chương trình công tác khoa học, hợp lý để giảm bớt việc tổ chức các cuộc họp:

1. Trên cơ sở chức năng, thẩm quyền theo quy định, Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình công tác chính hàng năm, hàng quý và hàng tháng của cơ quan mình bảo đảm khoa học, hợp lý.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc quản lý, thực hiện chương trình công tác. Chỉ trong trường hợp thật cần thiết thì mới điều chỉnh chương trình công tác.

Điều 20: Mối quan hệ giữa tổ chức cuộc họp và giải quyết công vuệc của cá nhân, tổ chức.

1. Cơ quan văn phòng Công ty, đơn vị có quan hệ trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của cá nhân, tổ chức không được vì cuộc họp mà làm chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của cá nhân, tổ chức.

2. Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc không được sử dụng thời gian thực hiện chế độ tiếp công dân, trực tiếp xử lý khiếu kiện của công dân theo quy định của Pháp luật để tham dự hoặc chủ trì các cuộc họp.

Điều 21: Cấm kết hợp tổ chức cuộc họp vối việc tham quan, nghỉ mát:

1. Không được kết hợp tổ chức cuộc họp với tham quan, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức triệu tập cuộc họp phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc đã để xẩy ra tình trạng nói trên.

Điều 22: Thực hiện chế độ giải quyết công việc để giảm bớt các cuộc họp:

- Các công việc có thể giải quyết hàng ngày thì phải giải quyết ngay, không chờ đến cuộc họp để giải quyết.

- Lãnh đạo cấp trên đơn vị phải có chương trình kế hoạch để thực hiện chế độ kiểm tra hoạt động của đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật và các văn bản của cấp trên; trực tiếp chỉ đạo xử lý tại chỗ những công việc phát sinh có liên quan thuộc thẩm quyền.

Điều 23. Kinh phí phục vụ các cuộc họp (hội nghị):

Kinh phí phục vụ các cuộc họp theo quy định trong Quy chế Tài chính Công ty và phù hợp với dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp đã được phê duyệt.

 

Chương IV

Điều khoản thi hành

 

Điều 24. Trách nhiệm quản lý chế độ họp trong các đơn vị trực thuộc

1. Trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty:

a) Xây dựng kế hoạch về tổ chức cuộc họp theo Điều 9 của quy định này;

b) Thi hành các biện pháp cải cách, đổi mới sự chỉ đạo điều hành để giảm bớt, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp.

2. Trách nhiệm của Trưởng Phòng TC - HC Công ty:

a) Tổ chức thực hiện các quy định về tổ chức cuộc họp của Công ty thuộc phạn vi thẩm quyền được giao;

b) Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện Quy định này.

3. Trách nhiệm của Giám đốc các đơn vị trực thuộc:

a) Xây dựng và ban hành  quy định cụ thể về tổ chức các cuộc họp của đơn vị mình;

b) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định về tổ chức các cuộc họp trong hoạt động của đơn vị;

c) Thi hành các biện pháp cải cách, đổi mới sự chỉ đạo điều hành để giảm bớt, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu qủa các cuộc họp.

4. Trách nhiệm của người đại diện phần vốn Công ty:

Người đại diện phần vốn Công ty tại các doanh nghiệp khác căn cứ vào nội dung của quy định này đề nghị HĐQT Công ty ban hành quy định chế độ họp của đơn vị cho phù hợp.

5. Văn phòng cơ quan Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty:

Nghiên cứu, tổ chức vận dụng quy định này để cải tiến và giảm bớt cuộc họp.

Điều 25: Hiệu lực thi hành:

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

2. Các quy định trước đây về họp trong hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc trái với Quy định này đều bỏ./