Quy chế trả lương theo năng xuất

Print

Toàn văn

    Tổng Công ty Sông Đà                              Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Công ty cp thanh hoa sông đà                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ------------                                                              -----o0o-----

              

 

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG THEO NĂNG XUẤT

(Ban hành kèm theo QĐ số 10 HĐQT ngày 27/5/2009

Sửa đổi lần thứ nhất theo QĐ số........HĐQT ngày    /    / 2010)

 

 

Chương I

Những quy định chung

 

Điều 1: Đối tượng áp dụng:

1) áp dụng cho các lao động có Hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên làm việc trong Công ty.

2) Không áp dụng cho các đối tượng sau:

- Thành viên HĐQT chuyên trách, các chức danh được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trả lương theo quy định riêng.

- Hợp đồng lao động thử việc, lao động thử việc, hợp đồng thời vụ < 12 tháng.

- Lao động hưởng lương khoán, lương cố định theo một công việc hoặc lương xác định theo một cơ chế riêng đ• ghi trong Hợp đồng lao động.

- CB CNV nghỉ việc trong kỳ (nghỉ chờ chế độ, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ đi học...).

Điều 2: Nguyên tắc trả lương:

- Theo kết quả sản xuất kinh doanh.

- Theo tính chất công việc và kết quả lao động của người lao động.

 

Chương II

Trả lương tại các Xí nghiệp

 

Điều 3: Quỹ lương Xí nghiệp:

- Hàng tháng các Xí ngiệp quyết toán sau khi trừ đi các khoản chi phí (chưa có lương), các khoản nộp Công ty theo kế hoạch, phần còn lại là Quỹ tiền lương của Xí nghiệp.

- Quỹ lương = L•i gộp – Chi phí – Các khoản phải nộp Công ty.

Điều 4: Chia lương Xí nghiệp:

- XN chia lương theo hệ số lương điều chỉnh của XN và hệ số phân loại lao động hàng tháng A, B, C.

- Hệ số lương điều chỉnh của XN do Giám đốc xây dựng có sự tham khảo ý kiến của Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, đ• được TGĐ Công ty phê duyệt. Hệ số phân loại lao động hàng tháng theo kết quả bình bầu cuối tháng:

A = 1,0; B = 0,9; C = 0,8.

- Hệ số lương cấp bậc theo BHXH chỉ dùng để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

 

Chương III

Trả lương tại Văn phòng Công ty

 

Điều 5: Trả lương cho nhân viên Bảo vệ, nhân viên hành chính Văn phòng  Công ty:

5.1 Trả lương cho nhân viên Bảo vệ, trông xe:

- Theo mức cố định. Hàng năm Tổng giám đốc xem xét để tính tăng thêm tùy theo tình hình thực tế nhiệm vụ.

5.2 Trả lương khối hành chính Văn phòng:

a) Tiền lương hàng tháng của CBCNV hành chính văn phòng Công ty (trừ tổ trực tiếp kinh doanh của Phòng Kinh doanh Công ty) được tính như sau:

TL = TLtg + TLns                   (1)

Trong đó:

- TL là lương tháng được hưởng của CBNV

- TLtg là lương thời gian của CBNV được tính bằng: (hệ sơ cấp bậc lương theo BHXH + phụ cấp) x mức lương tối thiểu công ty quy định x số ngày công đi làm trong tháng/24.

(Ghi chú: số ngày công trong tháng định mức là 24 ngày).

- TLns là tiền lương năng suất trong tháng được chia.

b) Tiền lương năng suất trong tháng được chia của CBNV hành chính Văn phòng Công ty TLns được tính trên cơ sở sau:

- Quỹ lương năng suất của số CBNV hành chính Văn phòng: TLns được trích 30% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch của toàn Công ty song không được quá 02 lần quỹ lương thời gian của số nhân viên này trong cùng thời kỳ:

TLns  =  2 TLtg             (2)

- Hệ số điều chỉnh tiền lương của các chức danh hành chính Văn phòng do TGĐ Công ty quy định sau khi đ• tham khảo ý kiến của Chủ tịch Công đoàn Công ty.

- Hệ số phân loại lao động trong tháng: theo kết quả bình bầu trong tháng:   A = 1,0; B = 0,9, C = 0,8.

- Quỹ lương năng suất của số CBNV hành chính hàng tháng tạm ứng trên cơ sở có lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận trước thuế thực hiện lớn hơn lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm/12), kết thúc năm thanh quyết toán.

Điều 6: Trả lương tổ kinh doanh trực tiếp thuộc Phòng Kế hoạch kinh doanh:

a) Quỹ lương của cả tổ kinh doanh hàng tháng được trích 50% lợi nhuận trước thuế từ kinh doanh của tổ (chưa đưa lương của tổ vào chi phí) và không vượt quá 03 lần Quỹ lương thời gian (Tổng hệ số cấp bậc lương theo BHXH và phụ cấp của toàn tổ x Mức lương tối thiểu Công ty quy định).

b) Lương của mỗi nhân viên trong tổ hàng tháng được chia từ quỹ lương được trích nói trên, tỷ lệ thuận với hệ số lương điều chỉnh của mỗi ngưòi và hệ số phân loại lao động theo kết quả bình bầu cuối tháng.

- Hệ số lưong điều chỉnh của mỗi người do TGĐ Công ty quy định trên cơ sở đề xuất của tổ và sau khi đ• tham khảo ý kiến của Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Hệ số phân loại lao động cuối tháng: A = 1,0; B = 0,9; C = 0,8.

c) Hàng tháng tổ tạm ứng lương theo kết quả kinh doanh, kết thúc năm thanh quyết toán.

d) Thủ tục ứng lương: Cuỗi mỗi tháng tổ làm giấy đề nghị xin tạm ứng lương và bảng lương ứng chia cho từng thành viên kèm theo trình TGĐ Công ty ký duyệt. Lương của tổ được lĩnh tại quỹ Văn phòng Công ty.

 

Chương IV

Điều khoản thi hành

 

Điều 7: Quy định này gồm có 4 Chương, 7 Điều. Trong quá trình thực hiện có gì chưa phù hợp các đơn vị phản ảnh để Hội đồng quản trị Công ty xem xét sửa đổi hoàn thiện./