Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Sông đà tại Công ty

Print

Toàn văn

         Tổng công ty Sông Đà                   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Công ty cp Thanh Hoa Sông Đà             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    ------                                              ------o0o-----

 

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

QUỸ SÔNG ĐÀ TẠI CÔNG TY

(Ban hành kèm theo NQ số ... STJSCo/HĐQT ngày    /   /2006 của HĐQT Công ty)

--------

 

Phần thứ nhất

Quy định chung

 

Quỹ Sông Đà tại Công ty được thành lập trên cơ sở thừa kế kết quả của cuộc vận động đóng góp xây dựng các quỹ tự nguyện, kế thừa những truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái từ nhiều năm nay của nhiều thế hệ CBCNV Công ty.

Mục đích sử dụng quỹ:

- Giúp đỡ cho những gia đình đồng chí, đồng nghiệp của Công ty đã hy sinh, mất mát trong lao động sản xuất, gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn giúp cho con em họ có thêm điều kiện để học hành.

- Động viên, thăm hỏi, giúp đỡ để giảm bớt một phần khó khăn đối với các gia đình Liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng, với Công ty trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty.

- Hỗ trợ cho các hoạt động phong trào tại Công ty.

- Động viên, khuyến khích, giúp đỡ các cháu là con CBCNV của Công ty đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, đặc biệt là các cháu học sinh nghèo thi đua học tập, phấn đấu và rèn luyện, đồng thời tạo điều kiện cho cha mẹ các cháu yên tâm công tác, luôn gắn bó với Công ty.

- Giúp đỡ một phần khó khăn mất mát của nhân dân, gia đình cán bộ công nhân viên những vùng bị thiên tai tàn phá nặng nề.

- Chi cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác.

- Đầu tư tài chính dài hạn, ngắn hạn với mục đích thu cổ tức, lãi bổ sung quỹ.

2) Nguồn hình thành quỹ:

- Số dư của các quỹ tự nguyện trước đây chuyển sang.

- Cổ tức, lãi thu được từ việc dùng quỹ để đầu tư vào các công trình cổ phần, sử dụng vốn vào hoạt động SXKD của Công ty.

- Đóng góp tự nguyện của các cá nhân, các tổ chức, chính trị, kinh tế x• hội trong và ngoài nước, các đơn vị trong và ngoài Công ty.

3) Đối tượng sử dụng:

- Chỉ sử dụng để chi cho các trường hợp thật đặc biệt trên cơ sở xét duyệt của tập thể Hội đồng quản lý quỹ, cụ thể;

- Các gia đình CBCNV của Công ty có người chết trong lao lao động sản xuất, những gia đình CBCNV không may bị tai nạn nặng, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn;

- Gia đình CBCNV của Công ty nằm  trong vùng bị thiên tai tàn phá nặng nề;

- Chi hỗ trợ cho hoạt động phong trào chung về phụ nữ, thanh niên, thiếu niên của Công ty.

- Thưởng học bổng và tổ chức tuyên dương cho các cháu là con CBCNV của Công ty có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc;

- Chi ủng hộ, phụng dưỡng cho gia đình có công với Tổ quốc.

- Chi cho các hoạt động ủng hộ bộ lụt trên phạm vi cả nước.

- Các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa khác do các cơ quan, tổ chức, Trung ương phát động.

4) Hội đồng quản lý quỹ:

4.1 Thành phần Hội đồng quản lý quỹ gồm:

- Chủ tịch Công đoàn Công ty - Chủ tịch quỹ.

- Đại diện cho Ban Tổng giám đốc - Phó chủ tịch quỹ.

- Đại diện Đoàn Thanh niên Công ty - Uỷ viên.

- Đại diện Ban nữ công Công ty - Uỷ viên.

- Đại diện Phòng Kế toán Công ty - Uỷ viên. (Kế toán trưởng)

4.2 Nhiệm vụ của Hội đồng quản lý quỹ:

- Hội đồng quản lý quỹ hoạt động theo nguyên tắc tập thể.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ có hiệu lực khi có đầy đủ chữ ký đồng ý của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoặc được ít nhất trên 50% thành viên có ý kiến tán thành. Các thành viên Hội đồng quản lý quỹ có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

- Khi sử dụng quỹ để đầu tư tài chính dài hạn, ngắn hạn thì Chủ tịch quỹ là người đại diện cho góp vốn, cho vay.

- Nghị quyết của HĐQL quỹ không phải đóng dấu.

- Các trường hợp đối ngoại cần sử dụng dấu thì sau khi có Nghị quyết của HĐQL quỹ, Phó Chủ tịch Quỹ là đại diện Ban Tổng giám đốc ký quyết định hoặc các công văn giấy tờ khác và đóng dấu Công ty.

 

Phần thứ hai

Quy định cụ thể

 

I. Nguyên tắc, thủ tục chi:

1) Nguyên tắc: mọi khoản chi phải đảm bảo đúng mục đính, đối tượng, đúng mức chi, có dự toán được duyệt và phải có đầy đủ thủ tục quy định.

2) Mức chi: tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào mức độ đóng góp, cống hiến cho Công ty và mức độ khó khăn.

3) Trình tự, thủ tục chứng từ chi:

3.1 Trình tự:

- Định kỳ hàng năm, Hội đồng quản lý quỹ lập kế hoạch, dự toán thu, chi quỹ trình HĐQT Công ty phê duyệt.

- Khi phát sinh nhu cầu chi, đối tượng được chi hoặc bộ phận quản lý đối tượng được cho phải có đơn đề nghị. HĐQL quỹ căn cứ vào dự toán, đối tượng, hoàn cảnh cụ thể đối chiếu với chế độ để quyết định mức chi: trường hợp phát sinh ngoài kế họach, dự toán, HĐQL quỹ phải lập dự toán trình HĐQT Công ty duyệt bổ sung trước khi quyết định chi.

3.2 Thủ tục, chứng từ chi gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng được chi hoặc bộ phận quản lý đối tượng được chi (theo hướng đẫn của HĐQLQ).

- Nghị quyết của HĐQL quỹ:

- Khi có đầy đủ các thủ tục trên kế toán quỹ lập phiếu chi tiền, thẩm quyền ký phiếu chi gốm:

- Phó Chủ tịch quỹ là đại diện Ban TGĐ.

- Kế toán trưởng là đại diện l•nh đạo Phòng Kế toán Công ty.

II. Tổ chức thực hiện:

1) Các đơn vị thành viên của Công ty, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài Công ty tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ, HĐQL quỹ và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định này.

2) Quy định này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gì phản ánh về Công ty để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.