Quy chế hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật lao động

Print
Toàn văn

       Tổng Công ty Sông Đà                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

 Công ty CP Thanh hoa sông đà                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

      Số :   77  HĐQT/STJSOo                                ------------------

                                                                                Thanh Hoá, ngày 19 tháng 12 năm 2006

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng

Kỷ luật lao Động Công ty CP thanh hoa Sông đà

     ( Ban hành kèm theo QĐ số : 77   HĐQT/STJSCo ngày  19  tháng 12 năm 2006 )

                                                   ------------------------------                            

 

 

Chương I

Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng thi đua - khen thưởng

Kỷ luật lao động Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

 

Điều 1 :  Hội đồng  Thi đua khen thưởng - kỷ luật lao động Công ty ( Sau đây gọi tắt là Hội đồng ) có chức năng : Chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện mọi hoạt động về công tác Thi đua - Khen thưởng - kỷ luật lao động trong toàn Công ty.

Điều 2 :    Hội đồng có nhiệm vụ :

1 - Thực hiện sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức Đoàn thể tổ chức phong trào thi đua yêu nước  trong CNVC và lao  động, nhằm phát động phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp đúng hướng và có hiệu quả. Triển khai, phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCNV trong Công ty vè các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chính phủ và Tổng công ty về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật lao đông

2- Tổng kết phong trào thi đua, đề xuất với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

3- Xét chọn các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở để đề nghị  khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua.

4- Xét và đề nghị Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định Kỷ luật CBCNV thuộc phân cấp quản lý của Công ty vì đ• vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm nguyên tăc Quản lý, vi phạm chế độ chính sách và Pháp luật của Nhà nước )

5- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác thi đua khen thưởng-Kỷ luật lao động của các Đơn vị thành viên trực thuộc Công ty

 

Chương II

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Hội đồng

 

Điều 3 :  Thành phần Hội đồng  gồm : Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 3 uỷ viên

thường xuyên và các uỷ viên không thường xuyên .

+ Chủ tịch HĐ do chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đảm nhiệm, có trách nhiệm lãnh đạo và phụ trách toàn bộ mọi hoạt động của Hội đồng.

+ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng do Tổng giám đốc Công ty đảm nhiệm, cố nhiệm vụ giúp chủ tịch Hội đồng trong công tác chỉ đạo, phát động kiểm tra phong trào thi đua  khen thưởng – kỷ luật lao động các Đơn vị thành viên ttực thuộc công ty. Giải quyết các công việc của Hội đồng và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng  khi Chủ tịch đi công tác vắng .

+ Phó chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Công đoàn Công ty đảm nhiệm có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong công tác chỉ đạo, phát động, kiểm tra phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các Tổ chức Đoàn thể ttrong CBCNV và công nhận lao động

+ Uỷ viên thường trực về công tác thi đua khen thưởng do Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đảm nhiệm : Là thư ký của Hội đồng,có nhiệm vụ tổng hợp tình hình thi đua khen thưởng trong Công ty, đè xuất lên Hội đồng các kế hoạch hoạt động và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

+ Uỷ viên thường trực về công tác kỷ luật lao động do Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đảm nhiiệm,, có nhiệm vụ tổng hợp tình hình về kỷ luật lao động các đơn vị trong Công ty đề xuất lên Hội đồng các kế hoach về quản lý lao động và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện quản lý lao động, thực hiện kỷ luật lao động theo đúng các quy định của nhà nước, quy chế của Công ty đ• ban hành .

+ Các uỷ viên thường xuyên khác của Hội đồng : có nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo phong ttào thi đua, công tác khen thưởng, công tác kỷ luật lao động thuộc lĩnh vực cá nhân phụ trách đồng thời phối hợp với chính quyền và các đoàn thể khác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong Công ty.

+ Các uỷ viên không thường xuyên của Hội đồng là các Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty có nhiệm vụ tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị,  tổ chức các hoạt động của ban thi đua - khen thưởng - kỷ luật của Đơn vị nhằm xét chọn và đề nghị  cấp trên khen thưởng hay kỷ luật các tập thể và cá nhân trong Đơn vị

Điều 4 : Các thành viên của Hội đồng có ttrách nhiệm hướng dẫn kiểm tra

phong trào thi đua, công tác khen thưởng và kỷ luật lao động thuộc phạmvi các đoàn thể, đơn vị mình phụ trách, tham dự  đày đủ các cuộc họp của Hội đồng và thực hiện đúng chương trình hoạt động của Hội đồng đ• đề ra. Trong trường hợp

không thể tham dự  họp được, do bận công tác không thể trì ho•n các thành viên có thể gửi văn bản nói rõ chính kiến của mình vơí nội dung cụ thể tới cuộc họp.

Uỷ viên thường trực thi đua – khen thưởng – kỷ luật lao động . Thư ký của Hội đồng thường xuyên thông báo các hoạt động của Hội đồng đến từng thành viên.

 

Chương III

Phương thực hoạt động của Hội đồng

 

Điều 5 :  Hội dồng thực hiện theo nguyên tắc tập thể l•nh đạo, cá nhân phụ trách, biểu quyết theo đa số. Trong trường hợp có số phiếu ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định.

Điều 6 : Hội đồng sinh hoạt định kỳ 6 tháng 01 lần để kiểm điểm phong trào thi đua công tác khen thưởng và kỷ luật lao động toàn Công ty trong 6 tháng đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho 6 tháng tiếp theo.

- Trường hợp đột xuất Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quyết định

- Hàng năm, hội đồng kiểm điểm, đánh giá phong trào thi đua trong toàn Công ty :

* Xét duyệt công nhận danh hiệu thi đua cấp Công ty và tặng giấy khen cho các cá nhân và đơn vị có thành tích thi đua trong công ty ( ở mức Công ty khen )

* Lựa chọn vè đề nghị Tổng Công ty để Tổng Công ty công nhận các danh hiệu thi đua cấp Tổng công ty và tặng giấy khen. bằng khen cho các cá nhân và Đơn vị có thành tích thi đua xuất sắc trong Công ty ( đạt mức Tổng Công ty khen )

* Lựa chọn và đề nghị Tổng Công ty để TCT đề nghị lên cấp trên ( Bộ, Chính phủ ) công nhận các danh hiệu thi đua cấp ngành, cấp Toàn quốc và tặng bằng khen, Huân, Huy chương ...cho các cá nhân và tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong Công ty.

Điều 7 :  Tuỳ theo yêu cầu tình hình nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch hội đồng có thể quyết định lấy ý kiến của từng thành viên thường xuyên trong Hội đồng qua trao đổi bằng văn bản. Các thành viên của Hội đồng nêu các kiến nghị, đóng góp ý kiến cho Hội đồng qua uỷ viên thường trực là thư ký Hội đồng để tổng hợp.

+ Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự các cuộc họp của Hội đồng. Nội dung chương trình cuộc họp phải được Trình chủ

tịch, Phó chủ tịch và các thành viên của Hội đồng chậm nhất trước 3 ngày để các thành viên chuẩn bị tham gia ý kiến ( trừ trường hợp đột xuất )

 

Chương IX

Phân cấp xét duyệt, đề nghị khen thưởng hàng năm

và xét kỷ luật lao động

 

Điều 8    Hội đồng thi đua khen thưởng - Kỷ luật lao động Công ty chỉ xét

duyệt công nhận và đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua và khen

thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc mà các Đơn vị trực thuộcđề nghị lên ( trong danh sách thi đua mà các Đơn vị trực thuộc gửi lên )

+ Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Kỷ luật lao động Công ty chỉ xem xét và

quyết định các hình thức kỷ luạt lao động đối với các tập thể và cán bộ CNV theo Nội quy lao động của Công ty. Nếu vi phạm ký luật lao động,vi phạm nguyên tắc quản lý, vi pham chế độ chính sách và pháp luật của nhà nước.

 

Điều 9 : Ban thi đua Khen thưởng - kỷ luật lao động các Đơn vị trực thuôc Công ty : Xét chọn, đề nghị công nhận các danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm và đề nghị khen thưởng cho các Tập thể,cá nhân xuất sắc, đề nghị hình thức kỷ luật lao động đối với tập thể, CBCNV, lao động thuộc đơn vị  quản lý, đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

 

Chương V

Điều khoản thi hành

 

Điều 10 :  Quy chế này làm căn cứ hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng – kỷ luật lao động Công ty và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.. Trong quá trình thực hiện nếu có điều nào không phù hợp sẽ được Hội đồng bổ sung và sửa đổi.