Hệ thống tổ chức

Hệ thống tổ chức

Print

                                            Sơ Đồ Tổ Chức

1.Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đại diện cho đại hội đồng cổ đông hoạt động dưới sự kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty, tham gia bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức giám đốc, cán bộ quản lý, quyết định cơ cấu kinh doanh.

2.Ban giám đốc

- Tổng giám đốc: Là người chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, trực tiếp phụ trách kinh doanh. Là người lãnh đạo phụ trách chung và là người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp trước nhà nước và pháp luật. Tổng giám đốc Công ty phân công, phân nhiệm hay uỷ quyền cho phó tổng giám đốc, trưởng các phòng ban chức năng, các giám đốc xí nghiệp thực hiện một số mặt hoạt động của công ty theo chế độ cá nhân phụ trách.

- Phó tổng giám đốc: Là người chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về những việc  Tổng giám đốc uỷ quyền và phân công cụ thể, chỉ đạo các bộ phận nghiệp  vụ, xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức của đơn vị.

3.Các phòng ban

- Phòng tổ chức – hành chính: Là một bộ phận tham mưu, gíup việc cho Tổng giám đốc công ty trong việc tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản trị văn phòng, công tác bảo vệ, an ninh trật tự.

- Phòng tài chính – kế toán: Chịu trách nhiệm tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định nhà nước; tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về công tác tài chính kế toán; Giúp Tổng giám đốc công ty về công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, tiền vốn, chi phí sản xuất kinh doanh) để đạt được mục đích đề ra của Đại hội cổ đông và hội đồng quản trị, phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, các quy định của nhà nước về kế toán thống kê.

- Phòng kế hoạch – kinh doanh: Có chức năng nắm bắt các thông tin kinh tế thị trường,  xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho từng giai đoạn, lập phương án kinh doanh cụ thể và giám sát thực hiện, tham mưu cho Tổng giám đốc công ty về đầu tư,  sản xuất kinh doanh.