Thông báo chuyển đổi hình thức hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/7/2019

Thông báo chuyển đổi hình thức hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/7/2019

Print

Thông báo chuyển đổi hình thức hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/7/2019